TBU Publications
Repository of TBU Publications

Transport of cash and valuables - tactics and organization

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Transport of cash and valuables - tactics and organization en
dc.title Preprava peňažnej hotovosti a cenností - taktika a organizácia sk
dc.contributor.author Hromada, Martin
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management III.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-35-4
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 229
dc.citation.epage 245
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Valuables transport en
dc.subject Cash en
dc.subject Tactics and organization en
dc.description.abstract Chapter will discuss about the basic and essential aspects of the oranization, tactics and logistis of cash and valuables transport, where from the definition of the valuables transport go through the formulation of requirements in relation to different transport phases. It is clear that the issue of cash and valuables transport planning and implementation is a complex socilogical, technological and psychological aspects,so it means that this chapter is such a generalized view in this field of activity of commercial security industry companies. en
dc.description.abstract Kapitola bude pojednávať o základných a nevyhnutných aspektoch organizácie, logistiky a taktiky prevozu peňažnej hotovosti a cenností, kde od obecného vymedzenia prepravy cenností prejdeme na formulovanie požiadaviek vo vzťahu k jednotlivým fázam prepravy. Je zrejmé, že problematika plánovania či realizácie prepravy peňažnej hotovosti a cenností je zložitým komplexom sociologických, technologických či psychologických aspektov, preto je nutné konštatovať, že táto kapitola bude takým zovšeobecneným pohľadom do tejto oblasti pôsobenia podnikov priemyslu komerčnej bezpečnosti. sk
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005909
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870288!RIV14-MV0-28140___
utb.identifier.obdid 43870559
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:22Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:22Z
dc.description.sponsorship P(VG20112014067)
dc.format.extent 457
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6024181
utb.contributor.internalauthor Hromada, Martin
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record