Show simple item record


dc.title Kreativní klastry cs
dc.title Creative clusters en
dc.contributor.author Bednář, Pavel
dc.relation.ispartof Kreativní průmysly : příležitost pro novou ekonomiku II
dc.identifier.isbn 978-80-7008-274-4
dc.date.issued 2012
dc.citation.spage 138
dc.citation.epage 147
dc.event.location Praha
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Institut umění – Divadelní ústav v Praze
dc.subject Czech Republic en
dc.subject creative cluster en
dc.subject creative industries en
dc.subject Zlín region en
dc.description.abstract Spolupráce soukromého sektoru nabývá v posledních dvaceti letech nové podoby spočívající ve vzniku klastrů, které propojují firmy v rámci jednoho odvětví na různých prostorových úrovních. Ani kreativní průmysly nejsou výjimkou a s podporou veřejného sektoru se snaží rozvinout kooperaci i v odvětví založeném na zcela jiných základech, než tomu je u tradičních průmyslů. Na našem území došlo k rozvoji klastrů především v souvislosti s využitím institucionální podpory navazující na vstup ČR do EU. Nejčastěji byly klastry zakládány na krajské úrovni z důvodu prostorových vazeb jejich členů a organizace samosprávy. Za účelem podání úvodu do problematiky se kapitola nejprve věnuje definici, vzniku a znakům kreativních klastrů. Dále představuje i doposud málo prokoumanou oblast rozvoje kreativních klastrů ve venkovských regionech. Následně přibližuje přehled klastrů v ČR s vazbou na kreativní průmysly a především přináší informace o vzniku první klastrové iniciativy v ČR zaměřené na oblast kreativních průmyslů. cs
dc.description.abstract Cooperation between the private sector takes over the last twenty years, new forms, consisting in the formation of clusters that connect companies within the same sector at different spatial levels. Even creative industries are no exception and with the support of the public sector are seeking to develop cooperation in the field based on quite different foundations than one industry at different spatial levels than is the case with traditional industries. The development of clusters has been seen in the Czech Republic especially in connection with the use of institutional support following the entry into the EU. Most clusters have been established at the regional level because of the spatial relationships of their members and government organizations. At first the chapter deals with the definition, origin and characteristics of creative clusters in order to present an introduction to the problem. Further represents also yet little explored area of development of creative clusters in rural regions. Subsequently provides an overview of clusters in the Czech Republic with a link to the creative industries and particularly provides information on the formation of the first cluster initiatives in the Czech Republic focused on creative industries. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005902
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/12:43868186!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43868279
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:21Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:21Z
dc.description.sponsorship N, P(DF11P01OVV031)
dc.format.extent 150
utb.identifier.utb-sysno 68335
utb.identifier.nkp 3787493
utb.contributor.internalauthor Bednář, Pavel
riv.obor AE
utb.fulltext.affiliation Pavel Bednář
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record