Show simple item record


dc.title Fyzická bezpečnost cs
dc.title The Physical Security en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management III.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-35-4
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 88
dc.citation.epage 92
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Threat en
dc.subject risk en
dc.subject security en
dc.subject physical security en
dc.description.abstract Pocit bezpečnosti patří mezi hlavní lidské potřeby. Je výrazem hodnocení stavu, v němž se člověk nachází. Vyjadřuje kvalitativní hodnocení poměru hrozeb a rizik k opatřením, která jsou přijata na jeho ochranu. Pojem „fyzická bezpečnost“ je obvykle chápán dvojím způsobem a ve dvojím významu, jako stav i jako soubor opatření. Jako stav pojem fyzická bezpečnost vyjadřuje stupeň bezpečí či nebezpečí, v němž se referenční objekt nachází z pohledu potenciálního účinku hrozeb fyzickou cestou. cs
dc.description.abstract The feeling of security is one of the main human needs. It is an expression of assessment of the situation in which the person is located. It expresses the ratio of a qualitative evaluation of threats and risks to the measures which are taken to protect it. The term "physical security" is usually understood in two ways in a double meaning, as a state and as a set of measures. As a state the term of physical security is undestood as level of safety or danger, in which the reference object is from the perspective of potential physical threats. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005895
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870290!RIV14-MV0-28140___
utb.identifier.obdid 43870561
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:20Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:20Z
dc.description.sponsorship P(VG20112014067)
dc.format.extent 456
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6024181
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AQ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record