TBU Publications
Repository of TBU Publications

Akademická klíma a vedecká socializácia doktoranda

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Akademická klíma a vedecká socializácia doktoranda cs
dc.title Academic climate and science socialisation of PhD. student en
dc.contributor.author Gavora, Peter
dc.relation.ispartof Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult
dc.identifier.isbn 978-80-244-3808-5
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 129
dc.citation.epage 141
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci
dc.subject higher education en
dc.subject determinants en
dc.subject organizational climate en
dc.subject academic staff en
dc.subject management en
dc.description.abstract V průběhu vývoje českého vysokého školství byl zaznamenán přechod z elitní fáze vzdělávacího procesu v podobě tradičních univerzit jako vzdělávacích institucí do fáze univerzálního přístupu k zajištění terciárního vzdělávání nejen na tradičních univerzitách. Česká republika tak dosáhla značné dynamiky růstu podílu vysokoškolsky vzdělaných jedinců v populaci. V současné době se trend vývoje mění, je usilováno o posílení kvality vysokého školství, zapojení vnějších aktérů do plánování a hodnocení činnosti vysokých škol. Právě uvedené vnější determinanty společně s determinantami vnitřními ovlivňují funkce vysokých škol. Naplňování funkcí vysokých škol a fakult ovlivňuje jejich organizační klima, v němž se vnější a vnitřní determinanty odráží. cs
dc.description.abstract During the development of Czech higher education was observed phase of transit from elite educational process in the form of traditional universities as educational institutions in the phase detection of universal access to tertiary education, not only on traditional universities. Czech Republic achieved considerable growth dynamics of university-educated individuals in the population. Currently, the trend changes, it aims to enhance quality in high education, the involvement of external stakeholders in the planning and evaluation of universities. Just the external determinants, together with internal determinants affect the function of universities. Organizational climate affects the fulfillment of the functions of universities and faculties, because it reflects the internal and external determinants. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005875
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43870603!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43870891
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:16Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:16Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 201
utb.identifier.nkp 6153011
utb.contributor.internalauthor Gavora, Peter
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record