Show simple item record


dc.title Virtuální prostor cs
dc.title Virtual Space en
dc.contributor.author Trojan, Jakub
dc.relation.ispartof Prostor(y) geografie
dc.identifier.isbn 978-80-246-2733-5
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 19
dc.citation.epage 31
dc.event.location Praha
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Karolinum, Univerzita Karlova
dc.subject geography en
dc.subject spatiality en
dc.subject cyberspace en
dc.subject augmented reality en
dc.subject virtuality en
dc.description.abstract Virtuální prostor je výrazně ovlivněn technologiemi. Kapitola diskutuje formování konceptu od prvních experimentů s lidskými smysly po soudobé technologické koncepty. Variabilní význam virtuálního prostoru je doprovázen změnami v chování lidí, které se v různých prostorech synergicky doplňují. Virtuální prostor do určité míry ovlivňuje realitu hmotného světa. Přepínání mezi oběma světy je typické nejen pro současné herní technologie, ale pojem rozšířené reality / rozšířené virtuality tvořící přechod mezi realitou hmotného světa a virtuálního prostoru představuje podporu inovačních trendů, který díky svému potenciálu zesilují zejména v komerční sféře. Ta distribuuje velké množství technologií, které koexistenci ve virtuálním světě umožňují. cs
dc.description.abstract Virtual space could be classified as specific because it is strongly determinated by technologies. In this chapter we discuss forming concept from the first experiments with human senses to the recent technological concepts. Variable importance of virtual space is accompanied with changes in people’s behavior, which display in virtuality itself but also synergetic in other spaces. Virtual space in some level affects realities of material world. Changeover of two worlds is typical not only for contemporary gaming technologies but the concept of augmented reality/augmented virtuality forming continuum between reality of material world and virtual space represents supporting innovation trend, which due to its potential intensifies especially in commercial sphere. The commercial sphere made possible dynamical growth of penetration of devices enabling ordinary users to participate in activities in virtual worlds. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005869
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28160/14:43872245!RIV15-MSM-28160___
utb.identifier.obdid 43872595
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:14Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:14Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 309
utb.identifier.utb-sysno 78811
utb.identifier.nkp 6552964
utb.contributor.internalauthor Trojan, Jakub
riv.obor DE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record