Show simple item record


dc.title Ochrana obyvatelstva cs
dc.title Safety technology, systems and management en
dc.contributor.author Musil, Miroslav
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 149
dc.citation.epage 166
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject safety management en
dc.subject safety enginering en
dc.subject security technology en
dc.subject personal safety en
dc.subject protection property en
dc.description.abstract Ochraně obyvatelstva je u nás dlouhodobě věnována cílevědomá a kvalifikovaná pozornost více než osmdesát let. Vyvíjela se od ochrany a obrany obyvatelstva proti leteckým útokům až k ochraně obyvatelstva před mimořádnými událostmi. Ochrana obyvatelstva je součást bezpečnostního systému ČR. Jde o vytváření potřebných materiálních, technických, organizačních a legislativních podmínek pro přípravu a realizaci preventivních opatření. Jde o minimalizaci rizika vzniku a rozsahu následků mimořádných událostí a krizových situací. Důležitý je účinný zásah odpovědných složek, který přispívá k uchránění životů obyvatel, jejich majetku a životního prostředí. Ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany. Jedná se tedy o plnění úkolů jak nevojenského, tak vojenského charakteru. cs
dc.description.abstract Protecting the population is with us in the long term given to the purposeful and skilled attention more than eighty years. Developed from the protection and defence of the population against air attacks to protect the population against emergencies. Protection of the population is part of the security system of the Czech Republic. It's about creating the necessary material, technical, organizational and legislative conditions for the preparation and implementation of preventive measures. It is about minimizing the risk of, and extent of the consequences of emergencies and crisis situations. Important is the effective intervention of responsible components, which contributes to save the lives of people, their property and the environment. The protection of the population is further fulfilment of the tasks of civil defence. It is, therefore, on the fulfilment of the tasks both non-military and military nature. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005855
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28160/14:43872638!RIV15-MSM-28160___
utb.identifier.obdid 43873028
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:12Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:12Z
dc.description.sponsorship O
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Musil, Miroslav
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record