TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kreativní klastry v zemích střední Evropy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kreativní klastry v zemích střední Evropy cs
dc.title Creative Clusters in Central European Countries en
dc.contributor.author Bednář, Pavel
dc.contributor.author Danko, Lukáš
dc.relation.ispartof Kreativní třída: talent vs. bohatství
dc.identifier.isbn 978-80-87500-48-4
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 56
dc.citation.epage 76
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Countries en
dc.subject European en
dc.subject Central en
dc.subject Clusters en
dc.subject Creative en
dc.description.abstract Příspěvek popisuje na základě kombinace kvantitativních a kvalitativních metod klastrové organizace kreativních průmyslů v zemích střední Evropy. Ty byly pro účely kapitoly vymezeny na základě jejich příslušnosti k zemím Visegrádské čtyřky. Výsledky analýzy ukazují na nerovnoměrné zastoupení kreativních klastrů, kdy tyto jsou přítomny pouze v Polsku a Maďarsku. Z prostorového hlediska byly odhaleny rozdíly mezi typem rozvoje klastrů a jejich příslušnosti ke kreativním odvětví a to z pohledu rozdělení metropolitní a periferní regiony. Z pohledu konceptu „global pipelines“ a „absorption capacity“ byly za nejúspěšnější klastry identifikovány multimediální klastry. Kreativní klastry vykazují specifika z pohledu jejich činnosti, kdy klíčovou roli sehrávají v edukaci freelancerů a zástupců mikrofirem. Za hlavní překážku svého rozvoje pak vidí především dopad finanční krize na ochotu platit příspěvky klastrové organizaci. Druhý důvod představuje konzervativnost orgánů veřejné správy, kdy tyto mnohdy nevnímají kreativní odvětví kultury a designu jako vhodný nástroj pro rozvoj regionů. cs
dc.description.abstract The contribution identifies cluster organizations of creative industries in the countries of Central Europe, based on a combination of quantitative and qualitative methods. Cluster organizations were defined on the basis of their membership in the Visegrad Four. The results of the analysis highlight an uneven representation of creative clusters, as they are present only in Poland and Hungary. Differences between type of cluster development and their affilia t ion to creative industries were detected from the spatial point of view. Furthermore, it presents differences in terms of their distribution to metropolitan and peripheral regions. Multimed ia clusters were identified as the most successful regarding to the concepts of "global pipelines" and "absorption capacity". Creative clusters evince specifics in terms of their activities, which play key role in the education of freelancers and representatives of micro companies. The main obstacle for further development appears to be the impact of financial crisis on willingness to pay membership fees to cluster organization. The conservativeness of public authorities is identified as the second problem, because authorities do not perceive culture and design as a suitable tool for regional development. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005848
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/14:43871979!RIV15-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43872234
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:11Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:11Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 99
utb.identifier.nkp 6601832
utb.contributor.internalauthor Bednář, Pavel
utb.contributor.internalauthor Danko, Lukáš
riv.obor AE
utb.fulltext.affiliation EVA ŠVIRÁKOVÁ
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record