TBU Publications
Repository of TBU Publications

Instalace a provozování kamerových systémů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Instalace a provozování kamerových systémů cs
dc.title Installation and operation of Video Surveillance Systems en
dc.contributor.author Ševčík, Jiří
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 208
dc.citation.epage 216
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Verbum
dc.subject Video Surveillance System en
dc.subject Design en
dc.subject Requirements en
dc.subject Instalation en
dc.subject operation en
dc.description.abstract Kamerové dohledové systémy (VSS) jsou v tuto chvíli již běžným nástrojem prevence kriminality, podpory logistických procesů průmyslových společností či technickým prvkem ochrany soukromého majetku. Velmi rychlá evoluce v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) umožňuje stále snadnější integraci těchto systémů do rozrůstajícího se počtu reálných aplikací. Technologie zprostředkovávající získávání sémantické složky z videosekvencí pořizovaných prostřednictvím moderních VSS rozkrývají nový směr autonomně fungujících inteligentních systémů. Uvedené technologické trendy exponenciálně stimulují rozšíření VSS, jak už však v mnoha případech bývá, každá mince má dvě strany. V našem případě je třeba brát v potaz povahu VSS ve vztahu k lidskému soukromí. Mnoho bezpečnostních situací lze vyřešit jinými, méně invazivními technickými či jinými prostředky, bez nutnosti nijak narušovat osobní prostor zúčastněných osob. Právě za účelem regulovat využití tohoto mocného, avšak velmi invazivního prvku jsou definovány požadavky na instalaci a provoz VSS. Jak bude nastíněno v následujícím textu i tyto mají stále poměrně velké mezery, a to především ve vymezení požadavků na projekty VSS a dále ve specifikaci podmínek využití nasnímaných videosekvencí jako důkazu prokázaní protiprávní činnosti. cs
dc.description.abstract Surveillance systems (VSS) are the now common tool of crime prevention, support logistics processes of industrial companies or the technical component of the protection of private property. Very fast evolution in the field of information and communication technologies (ICT) still allows easier integration of these systems to the growing number of real applications. Technology mediating retrieval of semantic constituents of movies acquired through modern VSS uncover new direction autonomously functioning of intelligent systems. Those technological trends exponentially stimulate expansion of VSS, as though in many cases it is, every coin has two sides. In our case, it is necessary to take into account the nature of VSS in relation to human privacy. Many security situation can be solved by other, less invasive technical or other means, without in any way interfere with the personal space people involved. Now, in order to regulate the use of this powerful but highly invasive elements are defined requirements for installation and operation of VSS. As will be outlined in the following text, and these are still relatively large gaps, particularly in defining requirements for VSS projects and further specification conditions of use of the captured video clips as evidence proving illegal activity. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005846
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43872605!RIV15-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43872995
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:10Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:10Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 382
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Ševčík, Jiří
riv.obor JA
utb.fulltext.affiliation Roman Senkerik, Donald Davendra, Ivan Zelinka, Zuzana Oplatkova R. Senkerik (&) Z. Oplatkova Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlin, Nam T.G. Masaryka 5555 76001 Zlin, Czech Republic e-mail: senkerik@fai.utb.cz D. Davendra I. Zelinka Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba, Czech Republic
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
Find Full text

Files in this item

Show simple item record