TBU Publications
Repository of TBU Publications

Antropologie umírání a smrti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Antropologie umírání a smrti cs
dc.title Anthropology of death and dying en
dc.contributor.author Preissová Krejčí, Andrea
dc.contributor.author Unger, Josef
dc.contributor.author Dorková, Zlatica
dc.relation.ispartof Integrální antropologie
dc.identifier.isbn 978-80-7387-816-0
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 185
dc.citation.epage 210
dc.event.location Praha
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Stanislav Juhaňák - TRITON
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject Anthropology en
dc.description.abstract Problematikou umírání a smrti se můžeme zabývat z různých uhlů pohledu, ať již filozofického, medicínského, sociologického, psychologického, demografického, antropologického či archeologického. Cílem této kapitoly je postihnout téma, které se dotýká každého z nás, v širším pojetí, seznámit čtenáře s problematikou smrti a umírání v euroamerické kultuře, též sebevražedným chováním a kompenzací obého v naší společnosti. V textu autoři reflektují historický pohled na umírání a smrt a uvádí tři příklady interpretace pohřebního ritu z hlediska archeologické antropologie: „Muž s výbavou bojovníka na pohřebišti z 9. století v Morkůvkách“, „Děti na pohřebišti z 9. století v Divákách“ a „Žena pohřbená ve skrčené poloze na pohřebišti v Divákách“. Text přináší také nejnovější empirické údaje a kritický pohled na umírání a smrt v České republice v 21. století. Smrtí se nezabýváme pouze z historicko-sociologického hlediska, ale přibližujeme i sociálně-psychologické konotace smrti a umírání. Na smrt pohlížíme též jako na zásadní problém pro pozůstalé. cs
dc.description.abstract In interdisciplinary context we explore also the anthropology of dying and death. The goal of this chapter is to comprehensively cover the subject that concerns each of us, and to familiarize the reader with the concept of dying and death in Euro-American culture, with suicidal behavior of individuals, and with compensation of both these phenomena in our society. In our text we reflect upon the historical perspective of dying and death, and we show three examples of interpretation of mortuary rites from the perspective of archeological anthropology. This chapter also presents the most recent empirical data and critical view of dying and death in the Czech Republic in 21 st century. We are concerned with dying and death not only from history-sociological point of view. We also draw upon socio-psychological connotations that are connected with the end of human life. We also perceive the death of human being as the fundamental problem for the mourners. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005831
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/14:43872138!RIV15-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43872450
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:08Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:08Z
dc.description.sponsorship I, V
dc.format.extent 421
utb.identifier.utb-sysno 77038
utb.identifier.nkp 6487831
utb.contributor.internalauthor Dorková, Zlatica
riv.obor AC
Find Full text

Files in this item

Show simple item record