TBU Publications
Repository of TBU Publications

Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách cs
dc.title Specifics of education of children with special educational at the kindergartens en
dc.contributor.author Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Lipnická, Milena
dc.contributor.author Machů, Eva
dc.contributor.author Leix, Alicja Ewa
dc.contributor.author Nedělová, Martina
dc.identifier.isbn 978-80-7454-566-5
dc.date.issued 2015
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.description.abstract Publikace předkládá vybraná témata z oblasti přístupů ke vzdělávání dětí se specific-kými vzdělávacími potřebami v mateřské škole. V první části se autoři věnují teoretic-kému vymezení systému podpory dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Objas-ňují základní formy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rozlišují speciální a specifický přístup učitele, popisují specifika týmové spolupráce dětí, koope-rativní a diferencované výuky. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika přístupu ve vzdělávání dětí s tělesným postižením v běžné třídě mateřské školy. Vymezuje teoretic-ký rámec tělesného postižení, přičemž autor klade důraz nejen na medicinské aspekty, ale zdůrazňuje především dopady na psychický a sociální vývoj dítěte. V další kapitole se autoři zaměřují na oblast dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, které za-hrnuje nevhodné rodinné prostředí, děti s nízkým sociálním postavením, děti z prostředí ústavní výchovy a děti z rodin azylantů nebo imigrantů. Téma sociálního znevýhodnění dále rozšiřuje problematika vzdělávání dětí z jazykově odlišného prostředí. Poslední kapitola se zabývá problematikou edukace nadaných dětí v mateřské škole. Vymezuje pojem nadání a popisuje projevy nadaného chování v mateřské škole. Nastiňuje také možnosti identifikace dítěte s nadaným chováním a specifikuje vhodné postupy v edukaci těchto dětí. Nedílnou součástí každé kapitoly je prezentace výzkumných zjiš-tění autorů, která se vztahují k dané problematice a pomáhají dokreslit aktuální situaci v českých školách. cs
dc.description.abstract The publication presents selected topics from the field of approaches to education of children with special educational needs at kindergartens. The first chapter deals with the theoretical definition of the support system for children with special educational needs. The authors clarify basic forms of education of children with special educational needs, they differ special and specific teacher’s approaches, they describe specifics of children teamwork collaboration and specifics of cooperative and differentiated teaching. The second chapter is focused on the specifics of the approach to education of physically disabled children in a common kindergarten class. It defines a theoretical framework of physical disability, while the authors emphasise not only the medical aspects, but they also highlight the impact on the psychical and social development of the child. In the following chapter the authors focus on children recruited from the socially and cultural-ly disadvantaged environments which include unsuitable family environments, children with low social status, children from institutional care and children of asylum seekers and immigrant families. The topic of social disadvantage is extended with the issue of education of children from a linguistically different environment. The last chapter deals with the issue of the education of gifted children at kindergarten. The authors clearly define the concept of giftedness and describe manifestations of gifted behaviour at kin-dergarten. They outline options of identification of a child with gifted behaviour and specify suitable procedures in educating these children. An integral part of each chapter is a presentation of the authors’ research findings relating to the given issue and illus-trating the current situation in Czech schools. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005825
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/15:43873791!RIV16-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43874269
utb.source b-orig
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:36:13Z
dc.date.available 2016-04-28T10:36:13Z
dc.format.extent 184
dc.rights.access openAccess
utb.identifier.utb-sysno 84872
utb.identifier.nkp 006943742
utb.contributor.internalauthor Pacholík, Viktor
utb.contributor.internalauthor Machů, Eva
utb.contributor.internalauthor Leix, Alicja Ewa
utb.contributor.internalauthor Nedělová, Martina
utb.fulltext.affiliation Pacholík, Viktor Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách / Viktor Pacholík, Milena Lipnická, Eva Machů, Alicja Leix, Martina Nedělová. -- Vydání: první. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. -- 179 stran
Find Full text

Files in this item

Show simple item record