TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení cs
dc.title Apparatus for measuring peripheral deformation of compressible bodies, especially feet, in dependence on load en
dc.contributor.author Smolka, Petr
dc.contributor.author Chmelařová, Martina
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Gřešák, Václav
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1692799&lan=cs
dc.description.abstract Zařízení je tvořeno zkušebním stolem (1) uchyceným na základové plošině (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí páskou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochu zkušebního stolu (1), přičemž měřicí páska (4) je dále vedena přes horní kladky (5) otočně uchycené ve štěrbině (3) zkušebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové plošině (2). Zde je měřicí páska (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, pohyblivě uložený na kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navíjecí váleček (11) otočně uchycený k základové plošině (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřídele (13). Ke hřídeli (13) je v kolmém směru k ose hřídele (13) uchycena napínací páka (14). Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu jsou hodnoty deformace i napětí odečítány elektronicky pomocí digitální kamery (15) a interaktivního snímače (16) síly, propojených s počítačem (17). cs
dc.description.abstract The apparatus of the present invention is comprised of an examination table (1) attached to a base platform (2) and provided with a slot (3) with a measuring tape (4) projecting in the form of a loop from the slot (3) above the surface of the examination table (1), whereby the measuring tape (4) is further guided over upper rollers (5) rotatably mounted in the slot (3) of the examination table (1) and over a lower roller (6) rotatably mounted on the base platform (2). Here, the measuring tape (4) is connected with a correction mechanism (7) connected to a force sensor (8) slidably mounted on a rail (9), wherefrom a stranded wire (10) is guided onto a winding cylinder (11) rotatably mounted to the base platform (2) through the mediation of supporting brackets (12) and a shaft (13). A tensioning lever (14) is attached to the shaft (13), in perpendicular direction to the axis thereof. In preferred embodiment of the apparatus according to the present invention both the deformation and stress values are read off electronically by means of a digital camera (15) and a force interactive sensor (16), both being connected with a computer (17). en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005435
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43868249
utb.identifier.obdid 43868345
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:29Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:29Z
utb.identifier.upv1 2011-433
utb.identifier.upv2 303334
utb.identifier.mpt G 01 B 5/02, G 01 B 3/10, G 01 B 5/08, A 61 B 5/107, A 41 H 1/02
utb.date.registered 2011-07-18
utb.date.granted 2012-06-21
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Smolka, Petr
utb.contributor.internalauthor Chmelařová, Martina
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
utb.contributor.internalauthor Gřešák, Václav
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
utb.date.patent-published 2012-08-01
utb.date.registration-published 2012-08-01
Find Full text

Files in this item

Show simple item record