TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob zpřesnění a zrychlení mikroskopického hodnocení jakosti povrchu vzorku a relokační přípravek k provádění tohoto způsobu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob zpřesnění a zrychlení mikroskopického hodnocení jakosti povrchu vzorku a relokační přípravek k provádění tohoto způsobu cs
dc.title Method of making microscopic evaluation of a sample surface quality more accurate and quicker and relocation device for making the same en
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Řezníček, Martin
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2012-677
dc.description.abstract Hodnocený vzorek se nejprve upevní na pracovní plochu (1a) upínacího stolku (1) relokačního přípravku. Relokační přípravek jako celek se potom upne na stůl měřicího mikroskopu, kde se nalezne místo, na kterém se provede hodnocení jakosti povrchu a pomocí prvků (2, 3, 4) mikrometrického nastavení se, ve formě pravoúhlých souřadnic pracovní plochy (.DELTA.x, .DELTA.y) a úhlu rotace (.DELTA.ς) v ose na pracovní plochu kolmou, odečte poloha tohoto místa povrchu vzorku vůči jedné ze čtveřice polohovacích rysek (11b) umístěných na pracovní ploše (1a). Potom se relokační přípravek přemístí a upne na stůl zařízení pro hodnocení jakosti povrchu s tím, že zadáním souřadnic (.DELTA.x, .DELTA.y a .DELTA.ς) vůči příslušné polohovací rysce (1b) do měřicího systému zařízení pro kontrolu jakosti povrchu dojde k přesné lokalizaci místa povrchu vzorku určeného k hodnocení. Relokační přípravek je tvořen upínacím stolkem (1), který je na své pracovní ploše (1a) opatřen alespoň jednou polohovací ryskou (1b) a je spojen s prvky (2, 3) mikrometrického nastavení ve směru pravoúhlých souřadnic pracovní plochy (.DELTA.x, .DELTA.y) a dále s prvkem (4) mikrometrického nastavení úhlu rotace v ose (z) na pracovní plochu (1a) kolmou. cs
dc.description.abstract The method of making microscopic evaluation of a sample surface quality more accurate and quicker according to the present invention is characterized in that a sample under evaluation is first fastened onto a working surface (1a) of a relocation device-clamping table (1). The relocation device is then clamped as a unit on a table of a measuring microscope, where a spot is found on which the evaluation of the surface will be carried out. Using the micrometric setting elements (2, 3, 4) in the form of rectangular coordinates of the working surface ({DELTAx}, {DELTAy}) and a rotation angle ({DELTA ς}), the position of that spot of the sample surface is read out in the axis perpendicular to the working surface (1a) relative to one of the four positioning gauge marks disposed on the working surface (1a). Subsequently, the relocation device is moved and clamped on the table of the surface quality evaluation device such that by loading the coordinates {DELTAx}, {DELTAy} and {DELTA ς} relative to the corresponding positioning gauge mark into the measuring system of the surface quality evaluation device, accurate localization of the sample surface spot intended for evaluation. The relocation device consists of a clamping table (1) being provided on its working surface (1a) with at least one positioning gauge mark and being coupled with micrometric setting elements (2, 3) in the direction of axis (x, y) of the rectangular coordinates of the working surface (1a) and further, with the micrometric setting element (4) of the angle of rotation in the axis (z) being perpendicular to the working surface (1a). en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005425
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43871362
utb.identifier.obdid 43871570
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:25Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:25Z
utb.identifier.upv1 2012-677
utb.identifier.upv2 304652
utb.identifier.mpt G 01 B 21/32, G 02 B 21/26, G 01 N 1/36, H 01 J 37/20
utb.date.registered 2012-10-03
utb.date.granted 2014-07-09
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Řezníček, Martin
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.date.patent-published 2014-08-20
utb.date.registration-published 2014-04-16
Find Full text

Files in this item

Show simple item record