TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob zhotovení duté třídimenzionální skelné plastiky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob zhotovení duté třídimenzionální skelné plastiky cs
dc.title Method of making hollow three-dimensional glass sculpture en
dc.contributor.author Škarka, Pavel
dc.contributor.author Hřebíček, Milan
dc.contributor.author Čížek, Pavel
dc.contributor.author Tichánek, Petr
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2036618&lan=cs
dc.description.abstract Dutá třídimenzionální skelná plastika je tvořena válcovým tělesem, které je opatřeno centrální, v procesu tavby vytvořenou dutinou a alespoň na části svého vnějšího povrchu má vytvořenu plastiku v podobě v procesu tavby vytvořeného prostorového vlysu reliéfního uměleckého motivu, pohledově přístupného z více stran. Způsob zhotovení této duté třídimenzionální skelné plastiky podle vynálezu spočívá v tom, že se nejprve ze sochařského modelovacího materiálu vytvoří prostorový model plastiky, včetně povrchového prostorového reliéfního uměleckého motivu, zaformováním tohoto modelu se zhotoví vnější i vnitřní část budoucí formy i se zahrnutím příslušného nadměrku na smrštění, forma se zkompletuje a tepelně upraví, načež se do ní odlije skelná tavenina a s využitím slinovacích procesů se specifickou teplotní křivkou, zahrnující i křivku chladicí se vytvoří vlastní skelná plastika, která se pak po dekompletaci formové sestavy vyjme, očistí a povrchově upraví zušlechťovacími procesy. cs
dc.description.abstract In the present invention, there is disclosed a hollow three-dimensional glass sculpture consists of a cylindrical body being provided with a central cavity produced in the course of melting process and at least on a portion of its outer surface, there is performed in the melting process a sculpture in the form of a relief motif frieze that is visible from more sides. The method of making hollow three-dimensional glass sculpture according to the present invention is characterized in that first a spatial model of the sculpture is performed from a statuary modeling material inclusive of an external spatial motif. Subsequently, external and internal parts of a future mold are made by molding the model along with inclusion a corresponding excess for shrinkage and the mold is completed and thermally treated whereupon glass melt is poured therein. The own glass sculpture is them performed by making use of sintering processes with a special temperature characteristic comprising also a cooling curve. After final completing of the mold assembly, the glass sculpture is taken out therefrom, cleaned and surface treated using finishing processes. en
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005417
utb.identifier.obdid 43873294
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:24Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:24Z
utb.identifier.upv1 2013-670
utb.identifier.upv2 305112
utb.identifier.mpt B 44 F 7/00, B 44 F 3/00, C 03 B 5/24
utb.date.registered 2013-09-02
utb.date.granted 2015-03-25
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Škarka, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hřebíček, Milan
utb.contributor.internalauthor Čížek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Tichánek, Petr
utb.date.patent-published 2015-05-06
utb.date.registration-published 2015-05-06
Find Full text

Files in this item

Show simple item record