TBU Publications
Repository of TBU Publications

Dutá třídimenzionální skelná plastika

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Dutá třídimenzionální skelná plastika cs
dc.title Hollow three dimensional glass sculpture en
dc.contributor.author Škarka, Pavel
dc.contributor.author Hřebíček, Milan
dc.contributor.author Čížek, Pavel
dc.contributor.author Tichánek, Petr
dc.date.issued 2013-12-05
dc.type utilityModel
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2036654&lan=cs
dc.description.abstract Dutá třídimenzionální skelná plastika se vyznačující tím, že je tvořena dutým válcovým tělesem, které má alespoň na části svého vnějšího povrchu vytvořenu plastiku v podobě prostorového reliéfního uměleckého motivu, pohledové přístupného z více stran. Způsob zhotoveni duté třídimenzionální skelné plastiky se vyznačující tím, že se nejprve ze sochařského modelovacího materiálu vytvoří prostorový model plastiky, včetně povrchového prostorového reliéfního uměleckého motivu, zaformováním tohoto modelu se zhotoví vnější i vnitřní část budoucí formy i se zahrnutím příslušného nadměrku na smrštění, forma se zkompletuje a tepelně upraví a poté se do ni odlije skelná tavenina. S využitím slinovacích procesů se specifickou teplotní křivkou, zahrnující i křivku chladicí se vytvoří vlastní skelná plastika, která se pak po dekompletaci formové sestavy vyjme a povrchově upraví zušlechťovacími procesy, jako jsou broušeni. cs
dc.description.abstract Hollow three dimensional glass sculpture three-dimensional hollow glass sculpture is characterized in that it is formed by a hollow cylindrical body having at least part of its outer surface to create Renu-plastic in the form of spatial art embossed motif receivables-triglyceride accessible from several sides. Method for producing three-dimensional hollow glass sculptures characterized in that the first of the sculptural model-ing material creates a spatial model sculptures including the surface-relief storového artistic motif zaformováním this model is fabricated exterior and interior part and future forms involving the respective over- gauge shrinkage, the mold collates and heat treatment and then it is cast into the glass melt. Using the sintering process with a specific pulse-temperature-curve, including the cooling curve to create their own glass sculpture, which then after disassembly mold assembly is removed and the surface finish upgrading processes, such as grinding. en
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005359
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871303!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871509
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:07Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:07Z
utb.identifier.upv1 2013-28399
utb.identifier.upv2 26941
utb.identifier.mpt B 44 F 3/00, B 44 F 7/00
utb.date.registered 2013-09-02
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Škarka, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hřebíček, Milan
utb.contributor.internalauthor Čížek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Tichánek, Petr
utb.date.registration-published 2014-05-28
Find Full text

Files in this item

Show simple item record