TBU Publications
Repository of TBU Publications

Proměna Zlína: Baťovo průmyslové a zahradní město: ke 120. výročí vzniku firmy Baťa

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Proměna Zlína: Baťovo průmyslové a zahradní město: ke 120. výročí vzniku firmy Baťa cs
dc.title Metamorphosis Zlína : Bata industrial and garden city : the 120th anniversary of the company Bata en
dc.contributor.author Pokluda, Zdeněk
dc.relation.ispartof Vlastivědný věstník moravský
dc.identifier.issn 0323-2581 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2014
utb.relation.volume 66
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 3
dc.citation.epage 21
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Muzejní a vlastivědná společnost
dc.relation.uri http://www.mvs-brno.cz/periodika/vlastivedny-vestnik-moravsky.html?rocnik=2014
dc.subject Zlín cs
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject obuvnický průmysl cs
dc.subject Zlin en
dc.subject Tomas Bata en
dc.subject shoe industry en
dc.description.abstract Ve středověku byl Zlín malé město, o čemž svědčí listina z roku 1322. Poté se vyvíjel jako venkovské město, ve kterém žili řemeslníci. Byla zde také výroba (1779) a později malé továrny (1850, 1870), které ale skončily. V roce 1894 Tomáš Baťa (1876-1932) založil obuvnickou továrnu ve Zlíně a zrychlil tím ekonomický rozvoj města. Pojednání se zaměřuje na proměny Zlína v období 1900-1945, když byl vývoj Zlína velmi dynamický i ve srovnání s jinými průmyslovými městy. Od roku 1906 se počet obuvnických továren ve Zlíně zvětšil, kolem roku 1910 bylo město průmyslovým centrem. Od roku 1922, Tomáš Baťa, majitele největší továrny, zrychlil expanzi svých továren. Ve stejnou dobu, od roku 1923 působil jako starosta města Zlína. V letech 1922 až 1932 se počet zaměstnanců v Baťově továrně zvýšil sedmkrát, počet obyvatel města se zvýšil pětkrát. Ve 20.letech byl Zlín postaven jako průmyslové a zahradní město. Od roku 1931 byl tento koncept použit v jiných Baťových továrnách ve městech v Německu, Polsku, Jugoslávii, Švýcarsku, Anglii, Holandsku, atd. V letech 1929-1935 dochází k průmyslové a sídelní aglomeraci (Zlín-Otrokovice-Napajedla), které byly formovány kolem Zlína. Současně v letech 1931-1936 se správa široké části východní Moravy formovala ve Zlíně. Pro tuto oblast byly připraveny rozvojové projekty. Společné řízení Baťovy továrny a města Zlína, trvalo až do roku 1945. cs
dc.description.abstract In the Middle Ages Zlín was a small city, as evidenced by a deed dated 1322. It developed afterwards as a rural town in which craftsmen lived. There was also a manufacture there (1779) and later small factories (1850, 1870), but they ceased. In 1894 Tomáš Baťa (1876-1932) founded a shoe factory in Zlín and the economic development of the city accelerated. The treatise focuses on transformations of Zlín in the period 1900-1945 - when the development of Zlín was extremely dynamic even in comparison with other industrial cities. Since 1906 the number of shoe factories in Zlín increased, around 1910 the city was an industrial centre. Since 1922, Tomáš Baťa, the owner of the largest factory, accelerated the expansion of his plants. At the same time, since 1923 he worked as mayor of Zlín. Between 1922 and 1932 the number of employees in Baťa´s factories increased seven times, the number of inhabitants population of the city increased five times. In the 20th Zlín was being built as an industrial and garden city. Since 1931 this concept was applied in other Baťa´s factory cities in Germany, Poland, Yugoslavia, Switzerland, England, Holland, etc. In the years 1929-1935 an industrial and settlement agglomeration (Zlín-Otrokovice-Napajedla) was formed around Zlín. At the same time in the years 1931-1936 a wider east Moravian area was being formed in Zlín. For this area development projects were being prepared. The joint management of Baťa´s factories and the city of Zlín lasted until 1945. en
utb.faculty Library
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004589
utb.identifier.obdid 43872372
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2015-05-28T11:39:28Z
dc.date.available 2015-05-28T11:39:28Z
utb.contributor.internalauthor Pokluda, Zdeněk
Find Full text

Files in this item

Show simple item record