TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vybrané kapitoly z operační analýzy. Teoretická východiska a ukázky příkladů s řešením

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vybrané kapitoly z operační analýzy. Teoretická východiska a ukázky příkladů s řešením cs
dc.title Selected chapters from the operational analysis. Theoretical background and samples of examples with solutions en
dc.contributor.author Brychta, Karel
dc.identifier.isbn 978-80-87106-16-7
dc.date.issued 2008
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Nakladatelství Martin Stříž
dc.subject Factors of Competitiveness en
dc.subject Operational Analysis (Operational Research) Linear Programming en
dc.subject Type Problems in Linear Programming en
dc.description.abstract Publikace je členěna do několika základních kapitol. První z nich se zabývá obecnými východisky popisujícími současné podnikatelské prostředí. Uvedená kapitola může sloužit čtenáři k posouzení toho, zda operační analýza je vhodným nástrojem i dnes. Další kapitola prezentuje obecný úvod do operační analýzy, který je vztažen ke kontextu kapitoly první. Čtenář je zde zevrubně seznámen s otázkami spojenými s operační analýzou a s typovými úlohami lineárního programování. Kapitola třetí je věnována posledně zmíněnému ? tj. typovým úlohám lineárního programování. Jsou zde prezentovány ukázky příkladů s řešeními, kterých bylo dosaženo za využití programu WinQSB. cs
dc.description.abstract The publication is divided in several basic chapters. The first one deals with general data describing present entrepreneurial environment. This chapter can attend to a reader for making his or her own judgement whether operational research is still a suitable instrument. The other chapter presents an introduction to operational research hold out to the context of the first chapter. The reader is made acquainted with some issues connected with operational analysis and type problems of linear programming. The third chapter deals with the type problems in linear programming. There are presented samples of solved problems whose solutions were reached by using the WinQSB program. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004462
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507611!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43855519
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:24Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:24Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 88
utb.identifier.utb-sysno 53682
utb.identifier.nkp 003723042
utb.contributor.internalauthor Brychta, Karel
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record