Show simple item record


dc.title Celostní management cs
dc.title pilíře kompetentnosti v managementu cs
dc.title Holistic Management en
dc.title Pillars of Competence in Management en
dc.contributor.author Porvazník, Ján
dc.contributor.author Rajošová, Veronika
dc.contributor.author Ladová, Janka
dc.identifier.isbn 978-80-89256-11-2
dc.date.issued 2008
dc.type book
dc.language.iso en
dc.publisher IRIS
dc.subject Holistic management en
dc.subject Social maturity en
dc.subject professional efficiency en
dc.subject practical skills en
dc.description.abstract Myšlenka potřeby celostního přístupu při přípravě lidí na manažerskou kompetentnost nás oslovila před deseti roky prostřednictvím K. Čapka a jeho výroků o moudrosti, rozumnosti a chytrosti. Tři slova: chytrost - rozum - moudrost. Všechny tři znamenají nějakou schopnost intelektu? Rozum může člověk úplně vložit do svého díla, může ho uskutečnit svojí prací, avšak moudrost vždy zůstane nad každým dílem. Rozum je v činu, ale moudrost v prožití. Moudrost člověka se spojuje s jeho vlastnostmi, zejména charakterem. Člověka rozumného poznáš podle toho, co umí, ale člověka moudrého a vznešeného podle jeho dobrých skutků. ?Věřím, že nové tisíciletí se stane věkem moudrosti - či už v důsledku okolností, které člověka přivedou ke skromnosti a pokoře, nebo kvůli jeho svědomí, nebo obou.? Známých je pět etap rozvoje civilizace. Ve věku lovců byly nástroje luky a šípy. V éře zemědělství nástroje na obdělávání půdy. V industriální době moderní technologie v továrnách. Ve znalostní společnosti jsou symbolem lidé. Ve cs
dc.description.abstract The idea of the need for a holistic approach to the education of people for managerial competence was addressed years ago by K. Čapek through his comments on wisdom, rationality and brightness. Three words: Brightness ? Intelligence ? Wisdom. All three denote a certain intellectual ability ? humans can put intelligence into each piece of work; they can attain it through their work. However, wisdom still ranks above every individual piece. Intelligence is in the act, but wisdom is in survival. The wisdom of a man is connected with his qualities, and especially his character. You can recognise an intelligent man by what he knows and a wise and honourable man by his good turns . ?I believe that the new millennium will become the age of wisdom ? whether due to circumstances leading man to modesty and humility or thanks to his conscience or the combination of both?. Five stages are recognised in the development of civilisation. In the era of hunters, their instruments were bows and arrows. In the era of ag en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004456
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507735!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43855955
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:23Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:23Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 447
utb.identifier.utb-sysno 36634
utb.identifier.nkp 005835273
utb.contributor.internalauthor Porvazník, Ján
utb.contributor.internalauthor Rajošová, Veronika
utb.contributor.internalauthor Ladová, Janka
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record