TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera cs
dc.title Company Performance from the View of the Financial Manager en
dc.contributor.author Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Knápková, Adriana
dc.identifier.isbn 978-80-86131-85-6
dc.date.issued 2009
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher LINDE nakladatelství, s.r.o.
dc.subject corporate performance en
dc.subject performance measurement en
dc.subject Value Based Management en
dc.subject value drivers en
dc.subject financial management en
dc.description.abstract Publikace v podobě monografie obsahuje moderní hodnotové přístupy k řízení výkonnosti a porovnává je s přístupy tradičními. Vymezuje rámec různých metod a postupů, ukazuje jejich silné a slabé stránky a možnosti využití v podnikové praxi. Ukazuje také způsoby identifikace klíčových faktorů podnikového řízení, významně ovlivňujících potenciál pro zlepšení podnikové výkonnosti. Publikace usiluje o postihnutí základních vazeb finančního řízení na všechny procesy podniku a ukazuje cestu komplexního pojetí řízení výkonnosti podniků. Druhé vydání je doplněno o identifikaci synergií z použití různých konceptů, metod a nástrojů pro řízení výkonnosti podniku. Teoretická východiska jsou potom aplikována do praktického podnikového života v podobě případové studie, která provází čtenáře problematikou měření a řízení výkonnosti vybraného podniku. cs
dc.description.abstract This book contains modern value-based approaches to the performance management and compares them with the traditional ones. Different methods and procedures, their strenghts and weakness and possibilities for practical applications are described. The book deals with key performance indicators (value drivers) and tries to show basic relations of financial management to all processes inside in companies. The second edition is completed by identification of synergy effects from using different concepts, methods and tools for company performance management. An application of theoretical approaches to the practical company life is demonstrated by the case study of the performance measurement and management in the selected company. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004447
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508647!RIV10-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43860532
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:19Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:19Z
dc.description.sponsorship P(GA402/03/0555), P(GA402/09/1739)
dc.format.extent 333
utb.identifier.utb-sysno 54177
utb.identifier.nkp 003915185
utb.contributor.internalauthor Pavelková, Drahomíra
utb.contributor.internalauthor Knápková, Adriana
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record