Show simple item record


dc.title Nadaný žák cs
dc.title Gifted pupil en
dc.contributor.author Machů, Eva
dc.identifier.isbn 978-80-7315-197-3
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Paido
dc.subject gifted pupil en
dc.subject personality of gifted pupil en
dc.subject the identification of gifted pupil en
dc.subject education of gifted pupil en
dc.description.abstract Publikace se zabývá problematikou nadaných žáků. V úvodu se zaměřuje na historii nadání a současný stav tematiky v České republice. Následuje vymezení základních termínů a teorií nadání. Publikace se dále zabývá charakteristikou osobnosti nadaných dětí. Vyjmenovává některé obecné projevy dětí v kognitivní, afektivní a motorické oblasti, které dokresluje přiloženými kasuistikami. Navazující kapitola je zaměřena na možnosti a metody identifikace a výběru nadaných. Stěžejní část práce tvoří kapitola o vzdělávání nadaných, která navrhuje modifikace založené na úpravách v rámci obsahu výuky, vzdělávacího procesu, prostředí výuky, výsledků vzdělávání a hodnocení. Práci uzavírají ukázky konkrétních vyučovacích hodin v rámci nejrůznějších předmětů cs
dc.description.abstract The book deals with the problem of gifted pupils. The introduction focuses on the history and current status of giftedness in the Czech Republic. The following are definitions of basic terms and theories of giftedness. The book also deals with the characteristics of gifted children. It lists some common characteristics of children in cognitive, affective and motor areas, which illustrates the attached case studies. Following chapter is focused on the possibilities and methods of identifying and selecting talented children. The main part of the chapter focuses on gifted education and suggests modifications based on adjustments to the teaching content, learning process, learning environments, learning outcomes and assessment. The monography is concluded with examples of specific lessons in various subjects. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004424
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509974!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43862136
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:12Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:12Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 124
utb.identifier.utb-sysno 57392
utb.identifier.nkp 004299269
utb.contributor.internalauthor Machů, Eva
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record