TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kohezní politika v širších souvislostech

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kohezní politika v širších souvislostech cs
dc.title Cohesion Policy in the wider context en
dc.contributor.author Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Novosák, Jiří
dc.identifier.isbn 978-80-89401-19-2
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Juraj Štefuň
dc.publisher Georg
dc.subject Cohesion Policy en
dc.subject European Union Structural Funds en
dc.description.abstract Existovalo mnoho válek v historii Evropy, které změnily další vývoj kontinentu. Na pozadí války bylo formováno rozlišování priorit evropských zemí, které se týkaly ekonomické, náboženské, etnické či politické záležitosti rozmanitost, jako hlavní postava v Evropě, má potenciál být používán jako výhoda. Nicméně i rozmanitost představuje hrozbu kmenů. Ve dvou výše uvedených stranách rozmanitosti jsou klíčové faktory, které nám pomohou pochopit, unikátní projekt evropské integrace, která byla zahájena krátce po druhé světové válce. Prostorové nerovnosti na místní, regionální, národní a globální úrovni představují důležitý aspekt diverzity. Z globálního hlediska evropských zemí patří mezi nejvyspělejší na světě. Nicméně, existují značné rozdíly v ekonomickém vývoji evropských zemí a regionů. Historie nám ukazuje, že podstatné prostorové rozdíly ohrozit integritu nějakého území. Tato hrozba někdy byla přítomna při Evropském integračním procesu. Tak myšlenka hospodářské a sociální soudržnosti se objevila. cs
dc.description.abstract There were many wars in the history of Europe that changed further development of the continent. The background of the wars was shaped by differentiating priorities of European countries that concerned economic, religious, ethnic or political matters. The diversity, as a main character of Europe, has a potential to be used as an advantage. However, diversity also presents a threat of strains. The two abovementioned sides of diversity are the key factors that help us to understand the unique European integration project which was initiated shortly after the World War II. Spatial disparities on local, regional, national and global level represent an important aspect of diversity. From the global point of view the European countries belong among the most developed in the world. However, there are significant disparities in economic development of European countries and regions. History shows us that substantive spatial disparities threaten the integrity of any territory. This threat has ever been presen en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004417
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509781!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43863770
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:10Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:10Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 221
utb.identifier.utb-sysno 59928
utb.identifier.nkp 004723072
utb.contributor.internalauthor Hájek, Oldřich
utb.contributor.internalauthor Novosák, Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record