TBU Publications
Repository of TBU Publications

Safety and protection of people in employment

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Safety and protection of people in employment en
dc.title Bezpečnosť a ochrana ľudí v pracovnom procese sk
dc.contributor.author Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Seidl, Miloslav
dc.contributor.author Šefčík, Vladimír
dc.identifier.isbn 978-80-554-0243-7
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso sk
dc.publisher Žilinská univerzita v Žiline
dc.subject security en
dc.subject safety en
dc.subject protection en
dc.subject employment en
dc.subject health en
dc.description.abstract Monografia poskytuje vybrané informácie o bezpečnosti a ochrane ľudí v pracovnom procese v súlade s európskymi normami platnými v danej oblasti. Je určená študentom rôznych typov škôl, poslucháčom rôznych kvalifikačných a zdokonaľovacích kurzov v rámci celoživotného vzdelávania. Ďalej je určená autorizovaným bezpečnostným technikom, bezpečnostným technikom a zástupcom zamestnancom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Monografiu môžu v plnom rozsahu použiť aj zamestnanci, prípadne iné osoby zo širokej verejnosti, ktoré sa zaujímajú o problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. sk
dc.description.abstract The monograph provides selected information on the safety and protection of people in employment in accordance with European standards in force in the area. It is intended for students of different types of schools, students of different skill and advanced courses in lifelong learning. It is also intended to authorized security engineers, security engineers and representatives of employee safety and health at work. Monograph can be fully used by employees or other persons from the general public interested in issues of safety and health at work en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004414
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28160/10:63510103!RIV11-MSM-28160___
utb.identifier.obdid 43864646
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:09Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:09Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 224
utb.contributor.internalauthor Tomek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Seidl, Miloslav
utb.contributor.internalauthor Šefčík, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record