TBU Publications
Repository of TBU Publications

Rozvoj autoregulace učení studentů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Rozvoj autoregulace učení studentů cs
dc.title The Development of Students´ Self-regulated learning en
dc.contributor.author Hrbáčková, Karla
dc.identifier.isbn 978-80-86798-18-9
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R
dc.subject Self-regulated learning en
dc.subject college students en
dc.subject helping professions en
dc.subject noncognitive determinants en
dc.subject motivation en
dc.subject metacognition en
dc.subject instructional model to develop students´ self-regulated learning. en
dc.description.abstract Tato monografie se zaměřuje na problematiku autoregulace učení studentů. Vychází z předpokladu, že rozvoj autoregulace učení je v současném světě nezbytný, neboť přivádí studenta k celoživotnímu učení a k jeho úspěchu ve škole i mimo školu. Prezentujeme v ní základní teoretická východiska autoregulace učení z pohledu pedagogického a poukazujeme na dílčí výsledky výzkumů z oblasti autoregulace učení studentů pomáhajících profesí, které jsme uskutečnili v posledních letech. Popisujeme model rozvoje autoregulace učení studentů, který by mohl sloužit především pedagogům k pochopení významu nonkognitivních faktorů v procesu učení studentů. Koncepce autoregulace učení není jen nutnou podmínkou efektivní přípravy na budoucí povolání, ale v neposlední řadě také nástroj zvyšování profesionality a dalšího odborného růstu člověka, který se odráží na kvalitě výkonu jeho povolání, obzvlášť u profesí, jejichž náplní je práce s lidmi a jejich péče o ně. cs
dc.description.abstract This monograph concentrated on problems of students´ self-regulated learning process. It is based on assumption that development of self-regulatory learning is inevitable in today´s world because it brings a student to life-long learning process and is important for his/her success at school as well as outside school. We present the basic theoretical background of self-regulated learning conception from the perspective of education and we refer to partial research results in the area of the self-regulated learning process of students in helping professions carried out by our research team. We aim to describe the model of students´ self-regulated learning development, which could help teachers understand the importance of the noncognitive factors and their role in the learning process. The concept of self-regulated learning is not only an essential (pre)condition for their effective preparation (i.e. education) for future careers, but equally, also a tool for incerasing the professionalism and furhter profession develoment of a person, which is reflected in the quality of their performance in their career and especially in professions whose substantive content is working with people and taking care of them. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004403
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865611!RIV12-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43865625
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:07Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:07Z
dc.description.sponsorship P(GA406/09/1240)
dc.format.extent 76
utb.identifier.utb-sysno 65214
utb.identifier.nkp 005338371
utb.contributor.internalauthor Hrbáčková, Karla
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record