TBU Publications
Repository of TBU Publications

New conditions for international business of commercial banks

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title New conditions for international business of commercial banks en
dc.title Nové podmienky pre medzinárodné podnikanie komerčných bánk sk
dc.contributor.author Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Cipovová, Eva
dc.contributor.author Garguláková, Monika
dc.contributor.author Kotásková, Anna
dc.identifier.isbn 978-80-89401-67-3
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso sk
dc.publisher GEORG
dc.subject financial and banking system en
dc.subject euroval en
dc.subject capital adequancy en
dc.subject Basel III en
dc.subject leverage ratio en
dc.description.abstract Systém komerčných bánk realizuje na finančnom trhu celú škálu finančných produktov a služieb a v tomto procese je vystavený pôsobeniu mnohých ekonomických a neekonomických faktorov, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú existenciu ekonomických nerovnováh v tomto systéme. Aktuálna finančná a hospodárska kríza odhalila slabiny bankového systému a jeho regulácie a vyžiadala si mohutné finančné injekcie zamerané na podporu bankového sektora prakticky vo všetkým významných krajinách sveta. Regulácia bankového sektora, ktorá je prednostne založená na výpočte rizík a na stanovení zodpovedajúcej minimálnej úrovni vlastného kapitálu banky (Basel II.) sa neosvedčila. V súčasnosti je diskutovaná koncepcia Basel III., ktorá však neprináša zásadne nové prístupy k regulácií bankového sektora. V predloženej monografií analyzujeme základné determinanty bankového sektora, existenciu permanentných ekonomických nerovnováh vo finančnom systéme, kľúčové aspekty bankovej regulácie v kontexte stability a bezpečnosti bankového sektora. Vychádzame pritom z aktuálnych dokumentov a súčasných trendov v európskom finančnom priestore v súvislosti s prehlbujúcou sa dlhovou krízou. sk
dc.description.abstract System of commercial banks realized range of financial products and services in the financial market, which are ultimately exposed to many economic and non-economic factors in the same time and have caused existence of economic imbalances within this system. Current financial and economic crisis has revealed weaknesses of regulation mechanisms in the banking system. This crisis has required a massive financial injection, which was focused on support of banking sector in almost all major countries. Banking sector’s regulation, which is primarily based on risk’s calculation and determining the minimum level of equity bank’s capital (Basel II), has not worked. Nowadays new approache to Basel III is being discussed, which doesn’t bring fundamentally new principles and rules to banking sector’s regulation. In the present monography, we analyze the basic determinants of banking sector, the existence of permanent economic imbalances in the financial system and key aspects of banking regulation in relation to stability and security of banking sector. This monography is based on the current documents and trends in the European financial area in the context of deepening debt crisis. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004394
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43865467!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43865478
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:03Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:03Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 98
utb.identifier.nkp 005767290
utb.contributor.internalauthor Belás, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Cipovová, Eva
utb.contributor.internalauthor Garguláková, Monika
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record