TBU Publications
Repository of TBU Publications

Finanční řízení a výkonnost veřejné správy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Finanční řízení a výkonnost veřejné správy cs
dc.title Financial management and performance of public administration en
dc.contributor.author Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Kameníková, Blanka
dc.contributor.author Svitáková, Bohumila
dc.identifier.isbn 978-80-89401-65-9
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject public administration en
dc.subject performance en
dc.subject efficiency en
dc.subject economy en
dc.subject effectiveness en
dc.subject taxes en
dc.subject subsidies en
dc.subject debt instruments en
dc.description.abstract Veřejný sektor a s ním i veřejná správa budou mít vždycky vyšší tendenci k vykazování neefektivnosti svého fungování oproti soukromému sektoru. Pro sledování výkonnosti veřejné správy se ve světě i v České republice zažil přístup, který využívá tzv. principy 3E – účelnost (effectiveness), hospodárnost (economy) a efektivnost (efficiency). Je-li dosaženo těchto principů v činnosti institucí veřejné správy zároveň, pak je jisté, že i výkonnost se zvyšuje. Cílem publikace je prozkoumat jsme tři základní finanční vztahy, u nichž lze tuto dualitu předpokládat – daně, dotace a využití dluhových nástrojů. U každého z těchto vztahů jsme modelovaly předpokládaný vztah příjemců a poskytovatelů finančních prostředků k principům 3E a zkoumaly, zda existuje shoda či neshoda v zájmech obou stran. Výzkumem a jeho následným statistickým zpracováním bylo zjištěno, že principy 3E nejsou v praxi veřejné správy celkově dodržovány a že jednotlivé oblasti (rozdělené podle finančních vztahů) mají větší či menší tendenci k dosahování výkonnosti, měříme-li ji právě podle těchto principů. cs
dc.description.abstract The public sector as well as the public administration will always have a higher tendency to report inefficiencies of their operations compared to the private sector. To monitor the performance of public administration in the world and in the Czech Republic, an approach has been applied that utilizes the principles of “3E’s” - Effectiveness, Economy and Efficiency. If these principles are achieved through the activities of public administration institutions at the same time, it is certain that the performance is increasing as well. The aim of this book is to examine the three basic financial relations between public administration and other subjects in economy where different ideas of payers and receivers can be assumed - taxes, subsidies and the use of debt instruments. For each of these relations, the expected relationship to the principles of “3E’s” is modelled and investigated in conditions of the Czech Republic. Research and its subsequent statistical processing found out that the principles of “3E’s” are not generally respected in the practice of public administration, and that particular areas (subdivided according to financial relations) are more or less likely to achieve the performance, if we measure it precisely according to these principles. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004382
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43865696!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43865712
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:00Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:00Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 150
utb.identifier.nkp 005329661
utb.contributor.internalauthor Pastuszková, Eliška
utb.contributor.internalauthor Otrusinová, Milana
utb.contributor.internalauthor Kameníková, Blanka
utb.contributor.internalauthor Svitáková, Bohumila
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record