TBU Publications
Repository of TBU Publications

Etika ve zdravotnictví

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Etika ve zdravotnictví cs
dc.title Ethics in Healthcare en
dc.contributor.author Slaný, Jaroslav
dc.contributor.author Javorová, Lenka
dc.identifier.isbn 978-80-89401-56-7
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject Ethic en
dc.subject Healthcare en
dc.subject Ethics codex en
dc.description.abstract Kniha, která se Vám dostává do rukou, ukazuje především základní směry, kterými by se mělo etické myšlení ve zdravotnictví a pomáhajících profesích v dnešní době ubírat, kterými se musí zabývat, a které musí řešit. Za vší tématikou, která je v knize zachycena, stojí základní myšlenka, a sice že etický přístup a vidění není pouze něco, co se přidává „navíc“ z dobré vůle. Ba naopak etický kontext je zapotřebí brát jako neodlučitelnou a nedílnou součást veškeré práce člověka, která významně ovlivňuje profesionalitu či neprofesionalitu odborných činností a procesů. Tato myšlenka byť potřebná je zajisté příliš ambiciózní, neboť vyžaduje překonání současného konzumního přístupu v managementu společnosti i v konkrétních případech rozhodování v rámci zdravotnické péče. Doufáme tedy, že tato kniha nebude vnímána pouze jako odborný vědecký vstup do problematiky, ale že Vám poslouží jako inspirace k dalšímu přemýšlení o nadnesených tématech a stane se dobrým průvodcem při Vaší odborné práci. cs
dc.description.abstract The book that gets into your hands shows the basic directions that ethical thinking in healthcare and assisting professions should nowadays be taken, which must be addressed and dealt with. Behind all topics that are mentioned in the book, is standing one common basic idea, namely that an ethical approach and vision is not just something that adds an “extra” in good faith. On the contrary, ethical context is needed to be taken as an inseparable and integral part of any work of man, which significantly affects the professionalism or unprofessionalism of professional activities and processes. This idea nevertheless needed is too ambitious for sure, because it requires overcoming current consumerist approach in society and in specific cases it is about decision-making process in healthcare. We hope therefore that this book will not only be perceived as an expert scientific input into the issue, but that it will serve as inspiration for further thinking about raised issues and will be a good guide for your professional work. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004379
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43867427!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43867722
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:00Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:00Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 102
utb.identifier.utb-sysno 85614
utb.identifier.nkp 005329657
utb.contributor.internalauthor Slaný, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record