Show simple item record


dc.title Etika v podnikání cs
dc.title Ethics in business en
dc.contributor.author Tomancová, Lucie
dc.identifier.isbn 978-80-89401-57-4
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Economics en
dc.subject Buseiness Ethics en
dc.subject Consumer Society en
dc.subject Corruption en
dc.subject Management en
dc.subject Responsibility en
dc.subject Business Environment en
dc.subject Transparency en
dc.description.abstract Předkládaná publikace se zabývá problematikou etiky v podnikání, kdy si autorka dává za cíl tento rozsáhlý, složitý a nejednoznačný koncept analyzovat a na základě teoretického a terénního výzkumu zhodnotit současný stav a úroveň v českém podnikatelském prostředí. Kniha je rozdělena do několika částí. V první části autorka definuje etiku v podnikání, související pojmy a koncepce, popisuje její vývoj ve světě i v ČR a objasňuje její důležitost. Výsledkem je zpracovaná důkladná literární rešerše mapující přístupy ke zkoumané problematice českých i zahraničních odborníků. Ve druhé části publikace jsou vymezeny základní cíle vlastního zkoumání a z nich se odvíjející výzkumné otázky. V této části jsou dále popsány základní metody a techniky zkoumání, které jsou ve výzkumné činnosti použity. Třetí kapitola představuje shrnutí hlavních výsledků práce a návrh modelu rozdělení společností dle jejich vnímání a postojů k řešené problematice. cs
dc.description.abstract The publication deals with the issue of business ethics whereas the author aims to analyze this vast, complex and ambiguous concept and on the basis of theoretical and field research to evaluate the current status and level in the Czech business environment. The book is divided into several parts. In the first section (chapter 1 to 3), the author defines business ethics, related terms and concepts, describes its development in the world as well as in the Czech Republic and explains its importance. The result consists of thoroughly processed literature search mapping approaches of Czech and foreign experts to the researched issue. The second part of the book (chapter 4) defines the fundamental objectives of own research and of them unfolding research questions. This part of the book describes also the basic research methods and techniques that will be used in the research. The author has focused her own research during the year 2010 and 2011 on obtaining opinions and information from companies as representatives of ethical values in society. Companies often without realizing it, convey both positive and negative trends in society that may affect and change the environment in which they operate and, if identified with the ethical principles, they are becoming a desirable partner for like-minded companies and organizations, a sought after supplier and attractive employer. The survey aimed to obtain basic information about the level of ethics in the management of organizations, including the personal views of individual workers on the ethical and management tools. Last chapters (5 and 6) present a summary of the main results and a model proposal for the division of companies according to their perceptions and attitudes towards the issue under consideration. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004378
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43867426!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43867721
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:59Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:59Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 160
utb.identifier.nkp 005329652
utb.contributor.internalauthor Tomancová, Lucie
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record