TBU Publications
Repository of TBU Publications

Andragogika a filozofie : V aplikaci na romskou kulturu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Andragogika a filozofie : V aplikaci na romskou kulturu cs
dc.title Andragogics and philosophy en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.identifier.isbn 978-80-86798-15-8
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, Praha
dc.subject Andragogics.,philosophy en
dc.subject ontology en
dc.subject gnoseology (epistemology),axiology en
dc.subject the Roma en
dc.subject Romani en
dc.description.abstract Filozofie vystupuje jako věda o nejobecnějších zákonitostech v přírodě a ve společnosti. Každá vědní disciplína se zabývá filozofickými otázkami svého zkoumání a uplatnění v praxi. Ani andragogika není výjimkou. Andragogika znamená doslova vedení dospělých. Součástí tohoto vedení je i péče o člověka. Vedení člověka k optimálnímu rozhodování a volbě dobré životní orientace podporuje i filozofie. Objasňování jednotlivých filozofických disciplín, jako je ontologie (nauka o bytí), gnoseologie (nauka o poznání) a axiologie (nauka o hodnotách) je důležité i pro andragogy jako učitele dospělých ,i dospělých, jako objekty působení andragogů. Filozofie je aplikována také na různé kulturní systémy. V publikaci to je romská kultura, která také v sobě obsahuje určitou životní filozofii. Využitelnou pro životní orientaci Romů i členů majority. cs
dc.description.abstract Philosophy is presented as a science of the most general laws of narure and society. Every scientific discipline deals with philosophical issues under examination and their application in practice. Andragogics is no exception. Terminologically, andragogics means guidance of adults. Care for man as a hm an being is part of the guidance. Guiding man to optimal decision-making and making good choices in life has support philosophy, too. Explaining individual philosophical clisciplines, such as ontology (science of existence or being), gnoseology (science of knowledge. i.e.. epistemology-), and axiology (science of values) is important for andragogists as teachers of adults. As well as for adults themselves, as objects of andragogists pursuit. Philosophy is fiwthennore applicable to various cultural systems. In this particular the focus is on the Romain culture. Which also stands for a certain life philosophy that is applicable to the life oriemation of the Roma and members of the majority. The philosophy in point is presented by prominent philosophical personages of the past as well as the[resent. The publication lists their achiex-ements and works merely as basic information to the extent where they pertain to the field of andragogics. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004371
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865363!RIV12-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43865367
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:58Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:58Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 107
utb.identifier.utb-sysno 63468
utb.identifier.nkp 005308040
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record