TBU Publications
Repository of TBU Publications

Andragogická rozjímání na téma multukultura,sociální etika a hra

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Andragogická rozjímání na téma multukultura,sociální etika a hra cs
dc.title Andragogic contemplation on the theme of multiculturality, social ethics, and play en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.identifier.isbn 978-80-86798-11-0
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, Praha
dc.subject Andragogics en
dc.subject multiculturality en
dc.subject interculrurality en
dc.subject plurality en
dc.subject social ethics en
dc.subject play. en
dc.description.abstract Andragogika je definována jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých. Pro dospělého člověka je potřebné, aby se v životě optimálním způsobem orientoval, řešil situace v závislosti na věku i na zařazení clo systému společenských institucí. Mezi nimi vystupují také multikulturní situace, existence různých národnostních minorit. Z toho důvodu je důležitá informovanost o multikulturním systému multikuturality, interkulturality a plurality. Vedle toho dospělého člověka ovlivňuje také sociální situace, která je ovlivňována i morálními hodnotami. Při řešení obtížných životních situací člověka je potřebné používat i sociální etiky jako praktické i teoretické pomoci dospělé= v situaci sociálního handicapu. Člověk by měl byt na tyto situace připraven. K tomu může posloužit hra. Proto byly v knize využity modelové hry italského odborníka Duccia Demetria o průběhu života, které byly zpracovány do úvah slovenských studentů sociální práce o životě a smyslu profesního uplatnění v životě. Nadhled nad sledovanými otázkami, které jsou doprovázeny fotografickými ilustracemi, je charakterizován jako filozofické rozjímání. cs
dc.description.abstract Andragogics is clefined as theory of educating and enlightening adults. For a grownup, it is essential to be able to find an optimal direction in one's lift be able to solve situations on a level that corresponds to one's age and place in the system of social institutions. Such situations also include multicultural situations and existence of x-arious ethnic ininorities. For this reason, being informed is important, especially in terms of multicultural system. Multiculturality, interculturality and plurality. Moreover aclults are exposed to the influence of social situations as well as moral values. Vibenever hax-ing to solx-e difficult life situations, one has to apply social ethics as a practical as well as theoretical help to aclults who find theinselx-es in a socially handicapped situation. Man should be prepared for these situations. One can learn by playing games. Therefore, the book contains model gaines devisecl by an Italian specialist, Duccio Demetrio, where the process of living one's life has been projected using models of Slox-ak students of sociology and rational applications of professional skills in life. An overview of the issues under study, enhanced with photographical illustrations, is characterizecl as philosophical contemplation . en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004370
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865364!RIV12-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43865368
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:58Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:58Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 380
utb.identifier.utb-sysno 85308
utb.identifier.nkp 005308039
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record