TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výzkum v oblasti monitorování autokorelovaných procesů pomocí regulačních diagramů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výzkum v oblasti monitorování autokorelovaných procesů pomocí regulačních diagramů cs
dc.title Research in autocorrelated process monitoring using contol charts en
dc.contributor.author Kovářík, Martin
dc.identifier.isbn 978-80-8154-055-4
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Juraj Štefuň - Georg
dc.subject SPC (Statistical Process Control) en
dc.subject Variability (Volatility) en
dc.subject Time series control charts en
dc.subject Statistical methods en
dc.subject Shewhart’s control charts en
dc.subject Autocorrelation en
dc.subject Control chart EWMA en
dc.subject Control chart CUSUM en
dc.subject Control chart ARIMA en
dc.subject Control chart SACC en
dc.subject Control chart MH en
dc.subject Control chart λLS,max en
dc.subject Stochastic differential equations. en
dc.description.abstract Kniha Výzkum v oblasti monitorování autokorelovaných procesů pomocí regulačních diagramů se zaměřuje na problematiku monitorování autokorelovaných procesů pomocí nástrojů SPC (Statistical Process Control – Statistické řízení procesů), zejména prostřednictvím regulačních diagramů pro časové řady. Použité metody a techniky byly verifikovány na simulovaných a reálných datech, což poslouží jako návod pro jejich praktickou aplikaci. Jsou zde publikovány výsledky aktivního výzkumu autora této monografie z oblasti používání nástrojů SPC při autokorelovaných procesech pomocí regulačních diagramů pro časové řady. Monografie je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je zaměřena na stručný přehled výzkumné činnosti jiných autorů v dané problematice autokorelovaných procesů. Ve druhé kapitole jsou prezentovány závěry z kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti (ne)správného používání a chápání problematiky SPC a největších problémů při používání nástrojů pro monitorování variability ve výrobních procesech. Kapitola 3 a 4 pojednává o klasickém využití nástrojů SPC a problémech s jejich implementací při monitorování autokorelovaných procesů. Kapitola 5 má za úkol konfrontovat vliv autokorelace procesních dat na klasické regulační diagramy a výpočet indexů způsobilosti procesu. Předposlední kapitola 6 je věnována praktickým případovým studiím implementace regulačních diagramů časových řad pro monitorování autokorelovaných procesů. Závěrečná kapitola 7 je věnována návrhu regulačního aparátu pro automatizovaný sběr dat ve výrobních procesech a jeho konfrontace s jinými přístupy. cs
dc.description.abstract The book, titled “Research in autocorrelated process monitoring using contol charts”, focuses on monitoring of autocorrelated processes using SPC (Statistical Process Control), primarily regulation diagrams for time series. The methods and techniques have been verified on simulated and real-world data sets which will serve as a guideline for practical applications. The findings originate from author’s current research in the area of SPC for autocorrelated processes using regulation diagrams for time series. The text is divided into 7 chapters. The first is a brief literature overview of autocorrelated processes. The second presents findings of quantitative and qualitative research regarding (in)correct use and understanding of SPC along with the challenges when using tools for variability monitoring in production processes. Chapters three and four mention classic SPC application areas and the challenges when implementing them for monitoring autocorrelated processes. The fifth chapter delimits the influence of autocorrelation in process data on classic regulation diagrams and quantifying process capability indices. The sixth is dedicated to case studies describing how regulation diagrams for time series are implemented for monitoring autocorrelated processes in practice. The final chapter outlines a regulation method for automatic data collection in production processes and confronts it with other approaches. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004348
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43870275!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43870506
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:50Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:50Z
dc.description.sponsorship P(EE2.3.20.0147)
dc.format.extent 149
utb.identifier.nkp 006239383
utb.contributor.internalauthor Kovářík, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record