TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky cs
dc.title Pedagogic and philosophical aspects of social work, social pedagogy and andragogics en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Prokaiová, Júlia
dc.identifier.isbn 978-80-86798-24-0
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, Praha
dc.subject Social work en
dc.subject socal pedagogy en
dc.subject andragogics en
dc.description.abstract Monografie dvou autorů, Jaroslava Balvína a Júlie Prokaiové, se zaměřila na studium multidisciplinárních vztahů mezi oborem sociální práce a dalšími hraničními vědními disciplínami humanitního charakteru. Výzkum studentů sociální práce prokázal, že hraniční obory, které studenti sociální práce studují, jako jsou pedagogika, sociální pedagogika, filozofie a etika, jsou obory pro studium velmi potřebné. Ukázal, však i na to, že nejsložitější postavení mezi hraničními obory ve vztahu k sociální práci má filozofie. Její tradiční výklad, který učitelé filozofie aplikují již na středních školách a který spočívá na prezentaci myšlenek významných filozofů v historii, je pro studenty sociální práce málo atraktivní. Filozofie by neměla být složitou vědní disciplínou, která je sice atraktivní, ale málo potřebná pro vlastní praxi. Autoři poukázali na možnosti zlepšování výkladu filozofie, etiky ve vztahu k sociální práci, který spočívá ve vedení studentů k aplikaci filozofické tématiky na konkrétní práci s klienty sociální práce v terénu. Toto zjištění upozorňuje na závažnou potřebu spojení teorie s praktickou realizací praxe ve všech pomáhajících profesích. Nejenom v sociální práci, ale i v praxi pedagogické, sociálně pedagogické, andragogické. cs
dc.description.abstract The monograph of co-authors, Jaroslav Balvín and Júlia Prokaiová, focuses on studying multidisciplinary relations between the field of social work and other related scientific disciplines of humanist nature. The results of research conducted by students of social work proved that the related subjects that social work students study as part of their specialization, such as pedagogy, social pedagogy, philosophy, and ethics, are essential for their education. Moreover, it has been proved that philosophy has the most complex position amongst these subjects. Namely, traditional interpretation of philosophy presented by teachers of philosophy in secondary-level schools as prominent philosophers´ ideas in history, is little attractive to future social workers. Philosophy should not be taught as a complex scientific discipline, which might be attractive but hardly useful for practical purposes. The authors point out the options of improving the teaching of philosophy and ethics in relation to social work practices by recommending that students ought to be guided to applying philosophical themes in practice, i.e. in their concrete work with social work clients in the field. Their findings draw attention to the obviously serious need for practical application of theory in all the auxiliary professions, not only in social work, but also in pedagogy, social pedagogy and andragogics. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004338
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43870724!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43871042
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:47Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:47Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 171
utb.identifier.nkp 006217769
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record