TBU Publications
Repository of TBU Publications

Filozofie a sociální práce Pedagogické, andragogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Filozofie a sociální práce Pedagogické, andragogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce cs
dc.title Philosophy and Social Work en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Šramková, Marianna
dc.identifier.isbn 978-80-86798-44-8
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, Praha
dc.subject Philosophy en
dc.subject Social Work en
dc.subject Pedagogy en
dc.subject Andragogics en
dc.subject Ethik en
dc.description.abstract Sociální práce i filozofie patří do systému humanitních vědních disciplin. Filozofie provází lidstvo od dávných věků, zatímco sociální práce je disciplínou mladou. Sociální práce patří do systému pomáhajících profesí, v nichž ústřední kategorií je pojem POMOC. Filozofie ve svém původním významu znamená LÁSKU K MOUDROSTI. Je průvodcem člověka v tom, aby byl schopen se moudře rozhodovat nejen v každodenních situacích, ale i v situacích hraničních. V nich jde často o život člověka, o kvalitu jeho života, která může být v důsledku nepříznivých sociálních vlivů ohrožena. V takových situacích se obě zmiňované kategorie dostávají velmi blízko. Když se člověk nerozhodne moudře, tedy filozoficky, z nadhledu, často se dostává do nesnází a potřebuje sociální pomoc. A když nezvládne tuto pomoc sám, musí mu pomoci člověk a instituce jiné. A těmi jsou sociální pracovníci, sociální andragogové, sociální pedagogové a další příslušníci pomáhajících profesí. Tito profesionálové potřebují tedy nejenom přípravu speciální, ale i filozofickou. I tu, která vychází z hluboce historických kořenů, jako je Platónova, Sokratova filozofie a jejich podobenství světa, jeho problémů a také nabídka moudrých řešení lidských životních situací. A o těchto souvislostech a jejich využití pro současného člověka, který v mnoha případech potřebuje i pomoc duchovní, je publikace autorů Jaroslava Balvína a Marianny Šramkové s názvem Filozofie a sociální práce Pedagogické, andragogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce. cs
dc.description.abstract Social work and philosophy form part of the system of humanities as scientific disciplines. Philosophy has accompanied mankind ever since ancient times, whereas social work is a young discipline. Social workis part of the system of auxiliary professions centered around the core category defined conceptually as AID. Philosophy in its original sense means LOVE OF WISDOM. Philosophy has been man’s companion whenever man had to make wise decisions not only in everyday situations, but also in borderline situations. In such situations man often deals with life-threatening scenarios or has to defend the quality of his life that may be threatened due to unfavorable social factors. Particularly in such situations both of the above categories come very close to one another. Unless one makes a wise decision, i.e., a philosophically sound and objective one, problems may follow requiring socialaid. If one is unable to help himself, other people and/or institution may have to provide him assistance. These auxiliary professionals are social workers, social andragogists, social pedagogues, or other members of auxiliary professions. These professionals therefore require philosophical education, in addition to special training. Such education is based on deeply rooted historical sources reaching as far as Plato’s and Socrates’ philosophy and conceptual perception of the world and its problems, as well as a range of wise solutions for life situations facing mankind. These contexts and their application by contemporary people, who in many cases require spiritual aid, too, are dealt with in the present publication of the authors Jaroslav Balvín and Marianna Šramková entitled Philosophy and Social Work- Pedagogic, Andragogical, Philosophical, and Ethical Aspects of Social Work. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004327
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43870595!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43870881
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:43Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:43Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 105
utb.identifier.nkp 006217770
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Šramková, Marianna
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record