TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kreativní projektový management

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kreativní projektový management cs
dc.title Creative project management en
dc.contributor.author Šviráková, Eva
dc.identifier.isbn 978-80-87500-58-3
dc.date.issued 2014
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject projektový management cs
dc.subject kreativní průmysl cs
dc.subject kulturní průmysl cs
dc.subject Culture and Creative Industries en
dc.subject Project management en
dc.description.abstract Monografie Kreativní projektový management je ucelenou publikací, která vznikla jako jeden z výstupů interního grantu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně „Plánování a řízení projektů v kulturních a kreativních průmyslech“. Monografie vychází z popisu zázemí kulturních a kreativních průmyslů a používá výsledky výzkumu, který probíhal na projektech, patřících do oblasti kultury. Výsledky výzkumu jsou do monografie zapracovány v rámci návrhu systémově dynamického modelu pro projektový management, přičemž systémová dynamika je hlavní výzkumnou metodou autorky. Systémově dynamické modelování vychází z konceptu systémového myšlení a nabízí řešení pro problémové výzvy manažerů v kreativních projektech. Kniha popisuje jednotlivé kroky, které vedly k návrhu nové metody pro sledování průběhu realizovaného projektu, je založena na zásadách řízení projektu podle mezinárodní metodiky PRINCE2 a využívá princip metody Earned Value Management ze standardu organizace Project Management Institute. cs
dc.description.abstract The monograph "Project Planning and Management in Cultural and Creative Industries" on creative project management is a comprehensive publication resulting from an internal grant of the Faculty of Multimedia Communications at the University of Tomáš Baťa in Zlín. The monograph is a result of a description of facilities of cultural and creative industry and uses the results of research which was carried out in projects taking place in the field of culture. The results of the research are incorporated into the monograph as part of a proposal for a systemically dynamic model for project management in which systemic dynamics are the author's principal research method. Systemically dynamic modelling results from a concept of systemic thinking and offers solutions to problem-filled challenges faced by managers in creative projects. The book, which describes the individual steps leading to the proposal of a new method of monitoring the course of a project's realisation, is based on the principles of project management according to the international methodology PRINCE2 and makes use of the tenets of the method Earned Value Management from the standards of the organisation The Project Management Institute. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004179
utb.identifier.obdid 43872447
utb.source b-orig
dc.date.accessioned 2015-04-13T15:04:18Z
dc.date.available 2015-04-13T15:04:18Z
dc.format.extent 152
utb.identifier.utb-sysno 76585
utb.contributor.internalauthor Šviráková, Eva
Find Full text

Files in this item

Show simple item record