TBU Publications
Repository of TBU Publications

Změny elektrické kožní vodivosti v důsledku bolestivého stimulu u novorozenců různých gestačních kategorií a srovnání se změnami vybraných fyziologických parametrů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Změny elektrické kožní vodivosti v důsledku bolestivého stimulu u novorozenců různých gestačních kategorií a srovnání se změnami vybraných fyziologických parametrů cs
dc.title Changes in electrical conductivity of the skin due to painful stimuli in newborns of different gestational categories and comparison with changes in selected physiological parameters en
dc.contributor.author Macko, Jozef
dc.contributor.author Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Moravčíková, Dagmar
dc.contributor.author Kantor, Lumír
dc.contributor.author Kotíková, Martina
dc.relation.ispartof Česko-slovenská pediatrie
dc.identifier.issn 0069-2328 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 66
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 363
dc.citation.epage 370
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie-clanek/zmeny-elektricke-kozni-vodivosti-v-dusledku-bolestiveho-stimulu-u-novorozencu-ruznych-gestacnich-kategorii-a-36778
dc.subject elektrická kožní vodivost cs
dc.subject novorozenci cs
dc.subject Prechtl cs
dc.subject saturace cs
dc.subject frekvence srdeční činnosti cs
dc.subject gestační stáří cs
dc.subject electrical conductivity of the skin en
dc.subject gestational age en
dc.subject heart rate en
dc.subject infants en
dc.subject Prechtl en
dc.subject saturation en
dc.description.abstract Bolest u novorozenců je globálně chápána jako velmi nežádoucí jev. Mnohými výzkumy bylo potvrzeno, že bolest cítí jak zralí novorozenci, tak i novorozenci předčasně narození. doposud však neexistuje objektivní metoda hodnocení bolesti právě u těchto pacientů, kteří prozatím nemohou svou bolest verbalizovat. Jedním z cílů této studie bylo posoudit možnost využití měření změn elektrické kožní vodivosti jako objektivní hodnotící kritérium vnímání bolesti u novorozenců. Vzhledem k tomu, že prožívání bolesti ovlivňuje i fyziologické funkce organismu, bylo dalším cílem zjistit vztah mezi změnami kožní vodivosti a změnami vybraných fyziologických parametrů. Do studie bylo zahrnuto celkem 57 novorozenců, kteří byli rozdělení dle gestačního věku do tří skupin. Lze konstatovat, že při hodnocení percepce bolesti u novorozenců zralých i předčasně narozených je nutno dbát na individuální posouzení. Změny v kožní vodivosti jsou pravděpodobně ovlivněny i dalšími faktoroy, nejen vznikem bolestivého stimulu. cs
dc.description.abstract Pain in neonates is globally regarded as a highly undesirable phenomenon. Many studies have been confirmed that the pain feels as mature newborns and premature babies born. So far, however, there is no objective method of assessing pain in these patients who cannot yet verbalize their pain. One of the objectives of this study was to explore the use of measuring changes in electrical skin conductance as an objective criterion for evaluating the perception of pain in neonates. Given the experience of pain affects the physiological functions of the organism, the next objective was to ascertain the relationship between changes in skin conductance and changes in selected physiological parameters. Patients: The study included a total of 57 babies born in KNTB in Zlín in the first half of 2010. Infants were divided according to gestational age in the following 3 groups: group A: 41+6-36+0 (19 neonates), group B: 35+6-32+0 (25 neonates), group C: 31+6-25+0 (13 newborns). Results: As themost sensitive parameter for changes in skin conductance rating of pain seems to be the peak per second (PPS), other parameters of skin conductance and selected physiological parameters measured do not correlate with each other. The results could not determine basal skin conductance levels. A comparison of gestational age and parameters of skin conductance weren't also demonstrate significant correlation. Gestational age also doesn't affect the electrical parameters of skin conductance changes. Conclusion: We can conclude that the evaluation of pain in both mature and premature newborns requires individual assessment. Changes in skin conductance are probably influenced by other factors, not just the emergence of painful stimulus. The present study suggests, that pain assessment in neonates only measured by changes in electrical skin conductivity cannot replace the full range of established practices and vice versa is necessary to take into account the complexity of the perception of pain using a combination of several methods. © Czech Medical Association J. E. Purkyně, Prague 2011. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003701
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/11:43865506!RIV12-MSM-28610___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/11:43865474!RIV12-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43865485
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84859166800
utb.identifier.coden CEPEA
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2014-04-16T13:35:42Z
dc.date.available 2014-04-16T13:35:42Z
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Humpolíček, Petr
utb.contributor.internalauthor Moravčíková, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record