TBU Publications
Repository of TBU Publications

Sebereflexe jako způsob náhledu na vlastní individualitu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Sebereflexe jako způsob náhledu na vlastní individualitu cs
dc.title Self-reflection as a method of insight into individuality en
dc.contributor.author Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Švec, Vlastimil
dc.relation.ispartof Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX: Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu
dc.identifier.isbn 978-80-86174-17-4
dc.date.issued 2010
dc.citation.spage 186
dc.citation.epage 193
dc.event.title 9th Czech-Slovak Conference on the Qualitative Approach and Methods in Human Sciences - Individuality and Uniqueness in Qualitative Research
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2010-01-20
dc.event.edate 2010-01-21
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Slovenská akadémia vied (SAV) sk
dc.relation.uri http://pes.psu.cas.cz/konference/kvalkox/sbornik_kvalkox.pdf
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject psychosomatická příprava cs
dc.subject psychosomatická kondice cs
dc.subject self-reflection en
dc.subject psychosomatic preparation en
dc.subject psychosomatic condition en
dc.description.abstract V rámci projektu GA ČR (406/06/1571) Kognitivní a dynamické aspekty herecké (hráčské) osobnosti učitele? jsme, mimo jiné, zkoumali sebereflexi studentů jako způsob náhledu na vlastní individualitu v procesu psychosomatické přípravy na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, ve studijním oboru bakalářského studia Sociální pedagogika. Psychosomatická příprava byla zaměřena na poznávání možností (?mohoucnosti?, resp. kondice) studenta v komunikaci s druhými (kolegy, budoucími klienty apod.). Jednalo se např. o rozvoj schopností sociálně komunikovat; uvědomění si dialogičnosti svého prožívání; schopnost zaujmout druhé, poutavě vyprávět; uvědomění si a pochopení vlastního výrazu aj. Smyslem psychosomatické přípravy bylo nejenom sledovat nárůst psychosomatické kondice studentů zvnějšku (vysokoškolským učitelem), ale také studentský náhled na rozvoj své individuality vlivem této přípravy. Prostředkem tohoto náhledu se staly studentské sebereflexe. Analýza jejich obsahu byla základem našeho kvalitativního zkoumání náhledu studentů na sebe sama. Dospěli jsme ke čtyřem základním dimenzím tohoto náhledu: 1. kognitivní dimenze - uvědomění si vlastního projevu (jak působím na druhé), 2. afektivní dimenze ? co při tom prožívám, 3. psychosomatická dimenze ? poznání, že na druhé působím celým svým tělem, 4. hodnoticí (resp. metakognitivní) dimenze ? plánování procesu změny (nárůstu) pedagogické kondice. cs
dc.description.abstract As a part of the project GA CR (406/06/1571) "The Cognitive and Dynamic Aspects of the Play-acting Personality of Teachers", we examined, among other issues, self-reflection of students as a method of insight in individuality in the process of psychosomatic preparation at the Faculty of Humanities, TBU in Zlin, in the bachelor's field of study of Social Pedagogy. The psychosomatic preparation concentrated on recognizing student's possibilities ("potency" or condition) in communication with others (colleagues, future clients etc.), e.g. development of their abilities to communicate socially, realization of dialogicality of self-experiencing; ability to hold others' interest, to narrate in an interesting way, realization and understanding of self-expression etc. The purpose of the psychosomatic preparation was not only to follow the growth of student's psychosomatic condition by other people (university lecturers), but also to gain knowledge about the students' view on the development of his or her individuality due to the preparation. Students 'self-reflections became a device of obtaining such a view. The analysis of students' self-reflections was a basis for qualitative research of students' view upon themselves. We identified four basic dimensions of the students' view: 1. cognitive dimension - realization of self-performance (how I affect others), 2. affective dimension - what I am experiencing during this process, 3. psychosomatic dimension - realization that I am influencing others with the whole of my body, 4. evaluating (or metacognitive) dimension - planning of the process of change (growth) of pedagogical condition. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003492
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509897!RIV11-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43862137
utb.identifier.wok 000318908600017
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2013-10-21T07:40:42Z
dc.date.available 2013-10-21T07:40:42Z
utb.contributor.internalauthor Andrysová, Pavla
utb.contributor.internalauthor Švec, Vlastimil
Find Full text

Files in this item

Show simple item record