TBU Publications
Repository of TBU Publications

První výsledky studie bipolární RFITT koagulace vyšších stádií hemoroidální nemoci

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title První výsledky studie bipolární RFITT koagulace vyšších stádií hemoroidální nemoci cs
dc.title Initial results of the bipolar RFITT coagulation in advanced stages of hemorrhoidal disorder study en
dc.contributor.author Duben, Jiří
dc.contributor.author Hnátek, Lukáš
dc.contributor.author Dudešek, Bohumil
dc.contributor.author Musil, Tomáš
dc.contributor.author Gatěk, Jiří
dc.relation.ispartof Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti
dc.identifier.issn 0035-9351 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 87
utb.relation.issue 11
dc.citation.spage 576
dc.citation.epage 579
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.subject article en
dc.subject catheter ablation en
dc.subject hemorrhoid en
dc.subject human en
dc.subject methodology en
dc.subject pathology en
dc.subject rectoscopy en
dc.subject Catheter Ablation en
dc.subject Hemorrhoids en
dc.subject Humans en
dc.subject Proctoscopy en
dc.description.abstract Cíl práce: Ověřit v praxi novou metodiku radiofrekvenční bipolární koagulace hemoroidů. Použité metody: Metoda bipolární radiofrekvenční indukované termoterapie vnitřních a zevních hemoroidů přístrojem Olympus Celon. Za použití radiofrekvenční bipolární elektrody koagulace vnitřních a zevních hemoroidálních uzlů pod vizuální kontrolou za pomoci zpětné vazby. Aplikace RF energie průměrně z 12 vpichů nad linea dentata na ošetření vnitřních hemoroidů III. stadia. U lY. stadia hemoroidů pak podle rozsahu prolapsu i do zevních hemoroidálních uzlů. Ve 4 případech byla metodika použita v kombinaci s klasickým ošetřením podle Parkse při excizi análních fibromů či markíz. Výsledky: Od září 2007 do června 2008 byla metodika použita u 18 pacientů ve III. a lV. stadiu hemoroidální nemoci. 15 pacientů bylo podle protokolu sledováno 7. a 21. den po operaci. Prvních 5 pacientů pak po 6 měsících a v další fázi budou sledováni po 12 měsících. Průměrná doba výkonu byla 20 minut, doba hospitalizace 24 hodin. Pooperační krvácení trvalo průměrně 0-10 dní. Větší otok po operaci se vyskytl u 2 pacientů. Bolestivost byla průměrně (ve škále 0-10) 7. den 1,5; 21. den 0,46. Komplikací výkonu byl vznik anální fisury u 2 pacientů po předchozích výkonech na konečníku provázený zvýšenou bolestivostí. Průvodním jevem při ošetření IV. stadia je přechodný otok zevních hemoroidálních uzlů. Závěr: Bipolární radiofrekvečně indukovaná termoterapie hemoroidů je nová metoda semiinvazivního ošetření hemoroidů. Je bezpečná, s minimálním množstvím časných pooperačních komplikací. Pacienty je dobře snášena a dobře hodnocena. Dlouhodobé výsledky budou dále publikovány. cs
dc.description.abstract Aim of the Study: The aim is to verify a new methodology of radiofrequency bipolar coagulation for treatment of hemorrhoids in practice. Used Methods: The method of bipolar radiofrequency- induced thermotherapy of internal and external hemorrhoids using the Olympus Celon apparatus. Radiofrequency bipolar electrode was app lied to perform coagulation of internal and external hemorrhoids under visual control and feedback. RF energy was applied, on average, at 12 sites above the dentate line to treat internal, stage III hemorrhoids. In stage IV hemorrhoids, based on the prolapse extent, it was applied to external hemorrhoids, as well. In four subjects, the method was used in combination with a standard Parks management to perform excision of perianal fibromas. Results: From September 2007 to June 2008, the method was used in 18 patients with stage III and IV hemorrhoids. 15 patients underwent a per-protocol follow up on postoperative Day 7 and Day 21. Then, the first 5 subjects were checked in a 6-month interval and will be re-assessed in 12 months. The average duration of the procedure was 20 minutes and duration of hospitalization was 24 hours. Postoperative bleeding lasted for average 0-10 days. Major postoperative edema occured in 2 subjects. The average pain intensity (on 0-10 scale) was 1.5 on Day 7; 0.46 on Day 21. The postoperative complications included anal fissures with increased pain intensity in 2 subjects with a preoperative history of anal procedures. Transient edema of external hemorrhoids occured upon management of the stage IV hemorrhoidal disorder. Conclusion: Bipolar radiofrequency-induced thermotherapy of hemorrhoids is a new, semiinvasive method of the management of hemorrhoids. It is safe, with minim al rates of early postoperative complications. It is well- tolerated and evaluated by patients. Long-term results will be published further. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002425
utb.identifier.obdid 18553085
utb.identifier.scopus 2-s2.0-61549128961
utb.identifier.pubmed 19209509
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:04Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:04Z
utb.contributor.internalauthor Hnátek, Lukáš
utb.contributor.internalauthor Dudešek, Bohumil
utb.contributor.internalauthor Musil, Tomáš
Find Full text

Files in this item

Show simple item record