TBU Publications
Repository of TBU Publications

Interkalace lithia do dimerů anilinu: Studie pomocí fotoelektronové spektroskopie a kvantově-mechanických výpočtů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Interkalace lithia do dimerů anilinu: Studie pomocí fotoelektronové spektroskopie a kvantově-mechanických výpočtů cs
dc.title Lithium intercalation of phenyl-capped aniline dimers: A study by photoelectron spectroscopy and quantum chemical calculations en
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Negri, Fabrizia
dc.contributor.author Brancolini, Giorgia
dc.contributor.author Suess, Christian
dc.contributor.author Salaneck, William
dc.contributor.author Friedlein, Rainer
dc.relation.ispartof Journal of Physical Chemistry B
dc.identifier.issn 1520-6106 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006-09-28
utb.relation.volume 110
utb.relation.issue 38
dc.citation.spage 19023
dc.citation.epage 19030
dc.event.title Festschrift in honor of the 65th Birthday of Robert J Silbey
dc.event.location Cambridge
utb.event.state-en United States
utb.event.state-cs Spojené státy americké
dc.event.sdate 2005-06-24
dc.event.edate 2005-06-25
dc.type article
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher American Chemical Society (ACS) en
dc.identifier.doi 10.1021/jp0575815
dc.relation.uri http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp0575815
dc.subject elektronová struktura cs
dc.subject uhlíkové nanostruktury cs
dc.subject aromatické uhlovodíky cs
dc.subject modelové molekuly cs
dc.subject přenos náboje cs
dc.subject polyanilin cs
dc.subject oligomery cs
dc.subject emeraldin cs
dc.subject rozhraní cs
dc.subject sloučenina cs
dc.subject electronic-structure en
dc.subject carbon nanostructures en
dc.subject aromatic-hydrocarbons en
dc.subject model molecules en
dc.subject charge-transfer en
dc.subject polyaniline en
dc.subject oligomers en
dc.subject emeraldine en
dc.subject interfaces en
dc.subject compound en
dc.description.abstract Struktura a elektronické vlastnosti výchozích a lithiem interkalovaných fenylem terminovaných dimerů anilinu byly studovány fotoelektronovou spektroskopií a kvantovými výpočty. Bylo zjištěno, že elektronová struktura redukované a oxidované formy je jen slabě ovlivněna izovmerií. Po interkalaci byl pozorován významný přenos náboje z Li, který byl lokalizován na N atomy, přičemž jsou energeticky favorizovány konfigurace, kdy jsou oba N atomky dimeru vázány s Li. Konverze N skupin je různá pro obě formy dimerů anilinu a není kompletní ani při vysokých hladinách interkalace, což naznačuje významnou roli solid-state efektů při vzniku takových látek. cs
dc.description.abstract Structural and electronic properties of pristine and lithium-intercalated, phenyl-capped aniline dimers as a model for the lithium-polyaniline system have been studied by photoelectron spectroscopy and quantum chemical calculations. It was found that the electronic structure of reduced and oxidized forms of oligoanilines is only weakly affected by isomerism. Upon intercalation, charge transfer from the Li-atoms is remarkable and highly localized at N-atomic sites, where configurations are energetically favored in which both N atoms of the dimers are bound to Li atoms. Conversion of nitrogen sites is different for the two forms of aniline dimers and incomplete up to high intercalation levels, indicating a pronounced role of solid-state effects in the formation of such compounds. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001949
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504637
utb.identifier.obdid 14554863
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33749642659
utb.identifier.wok 000240654900039
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:34:17Z
dc.date.available 2011-08-09T07:34:17Z
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
Find Full text

Files in this item

Show simple item record