TBU Publications
Repository of TBU Publications

Utilization of SOMA and differential evolution for robust stabilization of chaotic Logistic equation

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Utilization of SOMA and differential evolution for robust stabilization of chaotic Logistic equation en
dc.contributor.author Šenkeřík, Roman
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.contributor.author Davendra, Donald David
dc.contributor.author Oplatková, Zuzana
dc.relation.ispartof Computers and Mathematics with Applications
dc.identifier.issn 0898-1221 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010-08
utb.relation.volume 60
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 1026
dc.citation.epage 1037
dc.event.title 3rd Global Conference on Power Control Optimization
dc.event.location Gold Coast
utb.event.state-en Australia
utb.event.state-cs Austrálie
dc.event.sdate 2010-12-02
dc.event.edate 2010-12-04
dc.type article
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.camwa.2010.03.059
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089812211000249X
dc.subject chaos cs
dc.subject řízení cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject diferenciální evoluce cs
dc.subject SOMA cs
dc.subject Chaos en
dc.subject Control en
dc.subject Optimization en
dc.subject Evolutionary algorithms en
dc.subject Differential evolution en
dc.subject SOMA en
dc.description.abstract Tato práce se zabývá využitím dvou evolučních algoritmů Samo-Organizační Migrační Algoritmus (SOMA) a Diferenciální evoluce (DE) pro optimalizaci řízení chaosu. Tato práce je zaměřena na vysvětlení, jak používat evoluční algoritmy (EA), a jak správně definovat pokročilé robustní účelové funkce (CF) zajišťující rychlé, přesné a hlavně robustní stabilizaci vybraného chaotického systému na požadovaný stav pro všechny počáteční podmínky. Role EA je zde jako mocný nástroj pro optimální vyladění vstupních parametrů řídící techniky. Jako modelu deterministického chaotického systému bylo použíto jednorozměrné diskrétní logistické rovnice. Čtyři kanonické strategie SOMA a šest kanonických strategií DE byly využity při optimalizacích. Pro každou strategii EA, byly provedeny opakované simulace jako důkaz účinnosti a robustnosti použité metody a komplexní CF zajišťující robustní řešení. Uspokojivé výsledky dosažené obou heuristických algoritmů a dvou navržených účelových funkcí jsou zde srovnány s předchozím výzkumem, daným různými návrhy účelové funkce. cs
dc.description.abstract This paper deals with the utilization of two evolutionary algorithms Self-Organizing Migrating Algorithm (SOMA) and Differential Evolution (DE) for the optimization of the control of chaos. This paper is aimed at an explanation on how to use evolutionary algorithms (EAs) and how to properly define the advanced targeting cost function (CF) securing fast, precise and mainly robust stabilization of selected chaotic system on a desired state for any initial conditions. The role of EA here is as a powerful tool for an optimal tuning of control technique input parameters. As a model of deterministic chaotic system, the one-dimensional discrete Logistic equation was used. The four canonical strategies of SOMA and six canonical strategies of DE were utilized. For each EA strategy, repeated simulations were conducted to outline the effectiveness and robustness of used method and targeting CF securing robust solution. Satisfactory results obtained by both heuristic and the two proposed cost functions are compared with previous research, given by different cost function designs. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001734
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63508859!RIV11-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43864397
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77955417582
utb.identifier.wok 000281175200010
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:33:42Z
dc.date.available 2011-08-09T07:33:42Z
dc.rights Elsevier user license
dc.rights.uri http://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Šenkeřík, Roman
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
utb.contributor.internalauthor Davendra, Donald David
utb.contributor.internalauthor Oplatková, Zuzana
utb.fulltext.affiliation Roman Senkerik∗ , Ivan Zelinka, Donald Davendra, Zuzana Oplatkova Tomas Bata University in Zlin, Department of Applied Informatics, Nad Stranemi 4511, 76005 Zlin, Czech Republic ∗ Corresponding author. Tel.: +420 57 603 5189 ; fax: +420 57 603 2716. E-mail addresses: senkerik@fai.utb.cz (R. Senkerik), zelinka@fai.utb.cz (I. Zelinka), davendra@fai.utb.cz (D. Davendra), oplatkova@fai.utb.cz (Z. Oplatkova)
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship This work was supported by grant No. MSM 7088352101 of the Ministry of Education of the Czech Republic and by grants of Grant Agency of Czech Republic GACR 102/09/1680
utb.fulltext.projects GAČR 102/09/1680
utb.fulltext.projects MSM 7088352101
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.fulltext.ou Department of Applied Informatics
Find Full text

Files in this item

Show simple item record