TBU Publications
Repository of TBU Publications

A novel catalyst based on electrospun silver-doped silica fibers with ribbon morphology

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title A novel catalyst based on electrospun silver-doped silica fibers with ribbon morphology en
dc.contributor.author Haigang, Kang
dc.contributor.author Yihua, Zhu
dc.contributor.author Xiaoling, Yang
dc.contributor.author Yujia, Jing
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Chunzhong, Li
dc.relation.ispartof Journal of Colloid and Interface Science
dc.identifier.issn 0021-9797 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 341
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 303
dc.citation.epage 310
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Academic Press en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jcis.2009.09.050
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979709012636
dc.subject stříbrem dopovaný kompozit cs
dc.subject nanopáska cs
dc.subject elektrostatické zvlákňování cs
dc.subject metoda sol-gel cs
dc.subject porézní materiál cs
dc.subject katalytická redukce cs
dc.subject Silver-doped composite en
dc.subject Nanoribbon en
dc.subject Electrospinning en
dc.subject Sol-gel method en
dc.subject Porous materials en
dc.subject Catalytic reduction en
dc.description.abstract Mesoporézní silikonová nanovlákna a kompozitní nanovlákna s morfologií pásky obohacená stříbrem byla vyrobena kombinací elektrostatického zvlákňování a sol-gel metody. Komponenty solu pro výrobu stříbrem dopovaných hybridních silikonových stužek byly tetraetyl ortosilikát, polyvinylpyrolidon (PVP), triblokový polyetylenoxid-b-polypropylenoxid-b-polyetylenoxid, kopolymer Pluronic P123 a dusičnan stříbrný (AgNO3). Odvod tepla u P123 v hybridních vláknech při vysokých teplotách měl za následek vznik mesoporézní morfologie, a dále degradace PVP způsobila přeměnu z AgNO3 na stříbro ve formě nanočástic. Velikost a obsah částic v hybridních páscích byl ovlivněn koncentrací AgNO3 a tepelnými podmínkami reakce. Pro charakterizaci kompozitní pásky byly použity skenovací elektronová mikroskopie, absorpční?desorpční isoterma dusíku, transmisní elektronová mikroskopie, rentgenová difrakce a UV-Vis spektroskopie. Katalytická aktivita stuhy byla hodnocena na methylenové modři se zjištěním, že je lepší než v publikovaných předchozích studiích. cs
dc.description.abstract Mesoporous silica nanofibers and Ag-doped composite nanoribbons were synthesized by a facile combination of an electrospinning technique and the sol-gel method. Tetraethyl orthosilicate, polyvinylpyrrolidone (PVP), triblock poly(ethylene oxide)-b-poly(propylene oxide)-b-poly(ethylene oxide), copolymer Pluronic P123, and silver nitrate (AgNO3) were the components of sol for the production of Ag-doped hybrid silica ribbons. Heat removal of structure-directing agent P123 in the hybrid fibers at high temperatures resulted in a mesoporous morphology, and the degradation of PVP caused AgNO3 to convert into silver in the form of nanoparticles. The size and content of the particles in the hybrid ribbons could be controlled by the concentration of AgNO3 and thermal treatment conditions. Scanning electron microscopy, N2 adsorption?desorption isotherm, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, and UV-Vis spectroscopy were used to characterize the composite ribbons. The catalytic activity of the ribbons was evaluated by reduction of methylene blue dye and found to be better than in previous studies. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001579
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509989!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43863136
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70449628878
utb.identifier.wok 000272588100016
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
Find Full text

Files in this item

Show simple item record