TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výzkumné šetření o vzdělávání studentů pomáhajících profesí v oblasti thanatologie

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výzkumné šetření o vzdělávání studentů pomáhajících profesí v oblasti thanatologie cs
dc.title A research on the education of students in helping professions in the field of thanatology en
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Polepilová, Renata
dc.relation.ispartof Sociální práce
dc.identifier.issn 1213-6204 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 2010
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 71
dc.citation.epage 80
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) cs
dc.relation.uri http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&ukol=detail&id=39&clanekid=452
dc.subject thanatologie cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject doprovázení umírajících cs
dc.subject thanatology en
dc.subject helping professions en
dc.subject education en
dc.subject keeping company with the dying people en
dc.description.abstract In their paper the authors consider the importance of educating workers of helping professions, i.e. professions working with people and for people in the area of thanatology and keeping company with the dying people and the mourners. The authors see as a paradox in the conception of educating workers of helping professions that the students are instructed in many fields but not about the most important issue where the key to the whole meaning of life is hidden, i.e. about death and the way to die. According to the authors it is necessary to form the students? attitudes to death and dying already in their instruction, thus implying a change in their approach to persons in the terminal stage of life. Education of workers of helping professions in the area of thanatology should not be based exclusively on handing on theoretical information and knowledge but it should be understood as a complex educating cycle in the course of which attitudes to the basic ontological issues are formed. The aim of the education should then be making the topic of death not taboo and internalizing the fact of finality of life as a natural part of an individual?s lifetime. en
dc.description.abstract Autorky se ve svém příspěvku zamýšlejí nad významem vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí, tedy profesí pracujících s lidmi a pro lidi, v oblasti thanatologie a doprovázení umírajících a pozůstalých. Paradox v koncepci vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí spatřují v tom, že studenti bývají vzděláváni v mnoha oborech, avšak v tom nejdůležitějším, který skrývá klíč k celému smyslu života, tedy v tom, co je smrt a jak zemřít, je nikdo nepoučí. Podle autorek je třeba v průběhu profesní přípravy pracovníků pomáhajících profesí formovat jejich postoje ke smrti a umírání a tím implikovat změnu v chování k osobám v terminálním stadiu života. Vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v oblasti thanatologie by nemělo být založeno výhradně na předávání teoretických poznatků a vědomostí, ale mělo by být koncipováno jako komplexní vzdělávací cyklus, v jehož průběhu jsou formovány postoje k základním ontologickým otázkám. Cílem vzdělávání by se tak mělo stát detabuizování tématu smrti a internalizace faktu konečnosti života jako přirozené součásti jedincovy životní dráhy. cs
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001574
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509971
utb.identifier.obdid 43862130
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
utb.contributor.internalauthor Polepilová, Renata
Find Full text

Files in this item

Show simple item record