TBU Publications
Repository of TBU Publications

Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením cs
dc.title Institutionalization as a Barrier to Social Inclusion of People with Disabilities en
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.relation.ispartof Sociální práce
dc.identifier.issn 1213-6204 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 10
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 67
dc.citation.epage 75
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) cs
dc.relation.uri http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&ukol=detail&id=41&clanekid=427
dc.subject institucionalizace cs
dc.subject totální instituce cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject sociální inkluze cs
dc.subject sociální exkluze cs
dc.subject institutionalization en
dc.subject total institution en
dc.subject residential care en
dc.subject social inclusion en
dc.subject social exclusion en
dc.description.abstract V předkládaném příspěvku[i] se autorka zabývá institucionalizací, ke které postupem času dochází u osob žijících v tzv. totálních institucích, které jsou dlouhodobě izolované od běžného každodenního života ostatních členů společnosti. Typologii totálních institucí ve svém konceptu popsal americký sociolog kanadského původu Erving Goffman. V sociální oblasti autorka považuje za totální instituce ústavní pobytová zařízení, ke kterým řadí pobytová zařízení sociálních služeb, diagnostické ústavy, dětské domovy, psychiatrické léčebny, věznice apod. Právě v institucionalizaci spatřuje hlavní překážku sociální inkluze a potažmo efektivní sociální práce. Prevenci institucionalizace vidí v podpoře terénních a ambulantních sociálních služeb a především v podpoře rodin a posilování přirozených sociálních vazeb a sítí. cs
dc.description.abstract The paper deals with institutionalization which gradually appears in persons living in the so-called total institutions isolated for a long time from ordinary everyday life of the other members of the society. A typology of total institutions was given by the American sociologist of Canadian origin Erving Goffman. According to the author of the paper, in the social area total institutions include residential care institutions such as residential institutions of social services, diagnostic institutions, children?s homes, mental hospitals, prisons, etc. It is institutionalization that is considered by the author as the main obstacle to social inclusion and effective social work. Prevention of institutionalization is seen by her in support of field and outclient social services, and primarily in support of families and in the strengthening of natural social links and networks. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001573
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509932!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43862297
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
Find Full text

Files in this item

Show simple item record