TBU Publications
Repository of TBU Publications

The success of UTB in Zlín social pedagogy study discipline graduates in working practice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The success of UTB in Zlín social pedagogy study discipline graduates in working practice en
dc.contributor.author Chudý, Štefan
dc.contributor.author Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Kročková, Štefánia
dc.contributor.author Masariková, Anna
dc.relation.ispartof The New Educational Review
dc.identifier.issn 1732-6729 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 18
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 34
dc.citation.epage 47
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszalek pl
dc.relation.uri http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume18.htm
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject absolventi studia cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject competence en
dc.subject graduate students en
dc.subject research en
dc.description.abstract Příspěvek autorů představuje výsledky výzkumného šetření, které bylo zaměřeno do oblasti uplatnitelnosti absolventů v praxi. Autoři prezentují výsledky dotazníkového šetření, které slouží jako základ k dalšímu šetření v oblasti rozvoje a monitoringu dovedností a kompetencí sociálního pedagoga v praxi a v přípravě na pracovní poměr. Ve výzkumném šetření se autoři zaměřili na monitoring základních dovedností a jazykové kompetence jako i na spokojenost z teoretickou a praktickou průpravou v průběhu studia na VŠ. Druhá část výzkumního šetření pojednává o adaptabilitě absolventů v pracovním poměru. V závěru studie autoři navrhují závěry a možnosti dalšího výzkumného šetření. cs
dc.description.abstract In this contribution, the authors present the outcomes of field research they conducted into gauging the success-rates of Social Pedagogy students in working practice. The authors set out the results of a questionnaire-based investigation, which served as the basis for further investigations into the development and monitoring of the skills, abilities and competencies of social pedagogues in praxis and in the preparation process for working in jobs in this field. In this research investigation, the authors oriented themselves on monitoring basic skills, abilities and linguistic competence as well as their satisfaction with their theoretical and practical preparation in the course of their studies at this university. The second part of the research investigation deals with the adaptability of graduates in the workplace. In the concluding part of this study, the authors suggest conclusions and possibilities for further research investigations. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001500
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/09:63508029!RIV10-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43859042
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70349306529
utb.identifier.wok 000268782500004
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chudý, Štefan
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Svatava
utb.contributor.internalauthor Kročková, Štefánia
utb.contributor.internalauthor Masariková, Anna
Find Full text

Files in this item

Show simple item record