TBU Publications
Repository of TBU Publications

Control of heat exchanger using predictive approach

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Control of heat exchanger using predictive approach en
dc.contributor.author Chalupa, Petr
dc.contributor.author Novák, Jakub
dc.contributor.author Bobál, Vladimír
dc.relation.ispartof Modelling, Identification, and Control
dc.identifier.issn 1025-8973 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 30
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 141
dc.citation.epage 146
dc.event.title 29th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, MIC 2010
dc.event.location Innsbruck
utb.event.state-en Austria
utb.event.state-cs Rakousko
dc.event.sdate 2010-02-15
dc.event.edate 2010-02-17
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Acta Press en
dc.relation.uri http://www.actapress.com/PaperInfo.aspx?PaperID=37771&reason=500
dc.subject prediktivní řízení cs
dc.subject rekurzivní metoda nejmenších čtverců cs
dc.subject TISO systém cs
dc.subject tepelný výměník cs
dc.subject řízení v reálném čase cs
dc.subject Predictive control en
dc.subject Recursive least squares method en
dc.subject TISO system en
dc.subject Heat exchanger en
dc.subject Real-time control en
dc.description.abstract Výměna tepla je klasickým tepelným procesem, který se objevuje v mnoha průmyslových technologiích obzvláště v energetickém a chemickém průmyslu. Příspěvek se zabývá problémem produkce kapaliny (vody) s daným časovým průběhem teploty. Ohřívání a chlazení vody je realizováno v tepelném výměníku, který je vybaven topením a spirálovou trubicí, která je používána k chlazení. Voda uvnitř výměníku může sloužit jako zásobník pro různé chemické nebo technologické operace. Potřeba temperované vody je běžná v mnoha průmyslových odvětvích. Z pohledu řízení je regulovaný systém asymetrický se dvěma vstupy (chlazení a topení) a jedním výstupem ? teplotou vody ve výměníku. Byla navržena skupina prediktivních regulátorů pro práci s tímto systémem a tyto byly ověřeny a porovnány v reálných podmínkách při řízení laboratorní soustavy Armfield PCT 40. cs
dc.description.abstract Heat exchange is a classical thermal process which occurs in a wide range of industrial technologies, particularly in the energetic and chemical industry. The paper is focused on a problem of production of liquid (water) with a given temperature course in time. Heating or cooling of inflow water is realized by a heat exchanger which is equipped with heating element and a spiral tube which can serve as a cooling element. The water inside the exchanger can serve as a tank for various chemical or technological operations. The need for tempered water is quite common in many industry branches. From the control point of view, the controlled system is asymmetrical en
dc.description.abstract it has two inputs (cooling and heating) and one output ? temperature of water inside the exchanger. A set of predictive controllers were designed to cope with the problem and these controllers were verified and compared by a realtime control of Multifunction Process Control Teaching System (MPCTS) ? the Armfield PCT 40. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000736
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63508851!RIV11-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43863829
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77954617088
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chalupa, Petr
utb.contributor.internalauthor Novák, Jakub
utb.contributor.internalauthor Bobál, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record