TBU Publications
Repository of TBU Publications

Derivation of Equivalent Material Models for Composite Laminated Materials

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Derivation of Equivalent Material Models for Composite Laminated Materials en
dc.contributor.author Goňa, Stanislav
dc.contributor.author Křesálek, Vojtěch
dc.relation.ispartof Radioengineering
dc.identifier.issn 1210-2512 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 18
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 272
dc.citation.epage 284
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně cs
dc.relation.uri http://www.urel.feec.vutbr.cz/RADIOENG/number.php?number=3&year=2009
dc.subject kompozitní materiál cs
dc.subject koeficient odrazu a přenosu cs
dc.subject náhradní model cs
dc.subject komplexní permitivita cs
dc.subject numerická Inverze cs
dc.subject Composite material en
dc.subject Reflection and Transmission coefficients en
dc.subject Equivalent model en
dc.subject Complex permittivity en
dc.subject Numerical inversion en
dc.description.abstract Tento příspěvek popisuje originální odvození elektrických náhradních modelů pro vícerstvé kompozitní materiály. Účel modelování je aproximovat daný kompozitní materiál ekvivalentní dielektrickou vrstvou nebo médiem sestávajícím se z několika dielektrických vrstev. Pro každou vrstvu je pomocí optimalizace nalezana náhradní komplexní permitivita tak, aby bylo dosaženo stejných hodnot koeficientu odrazu a přenosu jako má originální kompozitní materiál. cs
dc.description.abstract In this paper, an original approach of derivation of equivalent electrical models for multilayer composite materials is presented. The purpose of the modeling is to approximate a given composite material by an equivalent dielectric slab or by a medium consisting from several dielectric layers. For each layer an equivalent complex permittivity is set up by an optimization procedure in order to achieve the same values of reflection and transmission coefficients as are the measured values of reflection and transmission coefficients of the original composite material. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000732
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/09:63508021!RIV10-MPO-28140___
utb.identifier.obdid 43860545
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70449438146
utb.identifier.wok 000269744600004
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Goňa, Stanislav
utb.contributor.internalauthor Křesálek, Vojtěch
Find Full text

Files in this item

Show simple item record