TBU Publications
Repository of TBU Publications

Direct controller design and iterative tuning applied to the coupled drives apparatus

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Direct controller design and iterative tuning applied to the coupled drives apparatus en
dc.contributor.author Gazdoš, František
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Electrical Engineering
dc.identifier.issn 1335-3632 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 60
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 106
dc.citation.epage 111
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Slovak Centre of IEE en
dc.relation.uri http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=abs&no=2_109&ttl=7
dc.subject ladění regulátorů cs
dc.subject iterační přístup cs
dc.subject přímé metody cs
dc.subject VRFT cs
dc.subject spřažené servomotory cs
dc.subject Controller tuning en
dc.subject iterative approach en
dc.subject direct methods en
dc.subject virtual reference feedback tuning en
dc.subject coupled drives apparatus. en
dc.description.abstract V příspěvku je použita přímá metoda návrhu regulátorů VRFT ( Virtual Reference Feedback Tuning) pro iterační způsob návrhu a doladění regulátoru. V práci je využito série experimentů bez omezení na způsob jejich generování pro návrh optimálního regulátoru zvolené struktury bez nutnosti identifikovat řízený proces. Přístup je úspěšně aplikován při návrhu a dolaďování regulátoru pro elektrické zařízení - systém spřažených servomotorů, a to přizpůsobováním požadované doby ustálení řízené veličiny. cs
dc.description.abstract The paper utilizes the direct method Virtual Reference Feedback Tuning (VRFT) for the iterative way of controller design and fine-tuning. In the work, a series of experiments with no restriction on data generation is used to design an optimal controller of desired structure without the intermediate plant identification step. The approach is shown to be successful for the design and fine-tuning of a controller for the electric device - coupled drives apparatus by means of adjusting a desired settling-time of controlled output. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000706
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/09:63507940!RIV10-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43860668
utb.identifier.scopus 2-s2.0-65749109494
utb.identifier.wok 000266349700007
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Gazdoš, František
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record