TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kožené odpady - potenciální hrozba pro lidské zdraví, a nová technologie jeho zpracování

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kožené odpady - potenciální hrozba pro lidské zdraví, a nová technologie jeho zpracování cs
dc.title Leather waste - Potential threat to human health, and a new technology of its treatment en
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.contributor.author Anděl, I.
dc.contributor.author Uhlířová, Michaela
dc.relation.ispartof Journal of Hazardous Materials
dc.identifier.issn 0304-3894 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 160
utb.relation.issue 2-3
dc.citation.spage 514
dc.citation.epage 520
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jhazmat.2008.03.070
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389408004007
dc.subject kožedělné odpady cs
dc.subject šestimocný chrom cs
dc.subject Leather waste en
dc.subject hexavalent chromium en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá problematikou zpracování různých typů odpadů kožedělného průmyslu se speciálním zaměřením na chromočiněné odpady. Prvek, který dělá tyto odpady potenciálně nebezpečnými, je šestimocný chrom. Jeho sloučeniny mohou mít negativní vliv na lidské zdraví a některé soli šestimocného chromu jsou považovány za karcinogeny. Autoři popisují riziko spontánní oxidace trojmocného chromu na jeho šestimocnou formu na venkovních skládkách a také nebezpečí spojené s nošením nekvalitní obuvi, v níž není obsah chromu důkladně kontrolován. Existuje mnoho technologií zpracování primárních kožedělných odpadů, ale dosud nebyla vyvinuta vyhovující metoda zpracování odpadů sekundárních (tzv. manipulační odpady, např. kožené odštěpky či použité kožené zboží). V příspěvku je představena inovativní třífázová hybridní technologie zpracování sekundárních odpadů kožedělného průmyslu, která byla testována v laboratorním, poloprovozním a průmyslovém měřítku. Získaný filtrát lze využít jako kvalitní NPK hnojivo. Pevná složka, titaničito-chromitý kal, může sloužit jako anorganický pigment ve sklářském a keramickém průmyslu. Autoři dále navrhují oddělený sběr použitého koženého zboží (např. starých bot), jehož hydrolyzovatelné části mohou být rovněž zpracovávány pomocí výše uvedené technologie. cs
dc.description.abstract In this paper, the authors deal with the problem of processing various types of waste generated by leather industry, with special emphasis to chrome-tanned waste. The agent that makes this waste potentially hazardous is hexavalent chromium. Its compounds can have negative effects on human health and some CrVI salts are considered carcinogens. The authors present the risks of spontaneous oxidization of CrIII to CrVI in the open-air dumps as well as the possible risks of wearing bad quality shoes, in which the chromium content is not controlled. There are several ways of handling primary leather waste, but no satisfactory technology has been developed for the secondary waste (manipulation waste, e.g. leather scraps and used leather products). In this contribution, a new three-step hybrid technology of processing manipulation waste is presented and tested under laboratory, pilot-scale and industrial conditions. The filtrate can be used as a good quality NPK fertilizer. The solid product, titanium?chromium sludge, can serve as an inorganic pigment in glass and ceramic industry. Further, the authors propose selective collection of used leather products (e.g. old shoes), the hydrolysable parts of which can be also processed by the new hybrid technology. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000584
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507127!RIV09-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 18553137
utb.identifier.scopus 2-s2.0-54549089087
utb.identifier.wok 000261255200038
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
utb.contributor.internalauthor Uhlířová, Michaela
Find Full text

Files in this item

Show simple item record