TBU Publications
Repository of TBU Publications

Návrh regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním. Část II: Integrační a nestabilní systémy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Návrh regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním. Část II: Integrační a nestabilní systémy cs
dc.title Design of controllers for time delay systems. Part II. Integrating and unstable systems. en
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.contributor.author Gazdoš, František
dc.contributor.author Bobál, Vladimír
dc.relation.ispartof Journal of Electrical Engineering
dc.identifier.issn 1335-3632 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 59
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 69
dc.citation.epage 73
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Slovak Centre of IEE en
dc.relation.uri http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=abs&no=1_108&ttl=1
dc.subject systém s dopravním zpožděním cs
dc.subject aproximace dopravního zpoždění cs
dc.subject polynomiální metoda cs
dc.subject LQ řízení cs
dc.subject Time delay system en
dc.subject time delay approximation en
dc.subject polynomial method en
dc.subject LQ control. en
dc.description.abstract Článek se zabývá návrhem regulátorů pro integrační a nestabilní systémy s dopravním zpožděním. Uvedená metoda je založena na aproximaci dopravního zpoždění a polynomiálním přístupu. Je uvažována jednoduchá struktura systému řízení se dvěma zpětnovazebními regulátory. Výsledné spojité regulátory získané řešením polynomiálních rovnic s využitím techniky LQ řízení zajišťují asymptotické sledování skokového referenčního signálu i eliminaci skokové poruchy. Jsou uvedeny výsledky simulací pro ilustraci vyvinuté metody. cs
dc.description.abstract The paper deals with design of controllers for integrating and unstable time delay systems. The proposed method is based on the time delay approximation and the polynomial approach. A simple control structure with two feedback controllers is considered. Resulting continuous-time controllers obtained via polynomial equations and the LQ control technique ensure asymptotic tracking of step references as well as step load disturbances attenuation. Simulation results are presented to illustrate the proposed method. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000579
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507105!RIV09-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 18553239
utb.identifier.scopus 2-s2.0-39149099933
utb.identifier.wok 000255738400001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
utb.contributor.internalauthor Gazdoš, František
utb.contributor.internalauthor Bobál, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record