TBU Publications
Repository of TBU Publications

Komparativní analýza podpory hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední Evropy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Komparativní analýza podpory hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední Evropy cs
dc.title Comparative Analysis of the Farming Subventions in Less-Favoured Areas (LFA) in the Middle-European Post--Communistic Countries en
dc.contributor.author Svitáková, Bohumila
dc.relation.ispartof Journal of Competitiveness
dc.identifier.issn 1804-171X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 2
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 85
dc.citation.epage 97
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.relation.uri https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=28&cp=
dc.subject zemědělské dotace cs
dc.subject platby LFA cs
dc.subject FADN cs
dc.subject agricultural subsidies en
dc.subject LFA payments en
dc.subject FADN en
dc.description.abstract Hospodaření v méně příznivých oblastech přináší zemědělcům jisté nevýhody, které jsou kompenzovány tzv. platbami LFA. Cílem tohoto článku je komparativní analýza těchto plateb ve čtyřech postkomunistických zemích střední Evropy ? České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Článek je rozdělen do dvou částí. Nejprve je popsán systém plateb LFA a srovnány podmínky jejich získávání a výše jejich sazeb. Druhá část je zaměřena na dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků. Propojením těchto částí získá čtenář komplexní pohled na problematiku plateb LFA ve zkoumaných státech Evropské Unie. cs
dc.description.abstract Farming in less-favoured areas breeds the farmers certain disadvantages, which are compensated with LFA payments. The aim of this paper is comparative analysis of these payments in four middle-European post-communistic countries - the Czech Republic, the Slovakia, the Poland and the Hungary. The paper is split in two sections. Firstly there is described the LFA payment system and compared its acquirement terms and amounts of its payments. The second part targets the impact of LFA payments to economic outcome of the farmers. Via the connection of these sections reader gains the comprehensive view of LFA payment problems in the investigated countries of the European Union. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000305
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509750!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862848
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Svitáková, Bohumila
utb.fulltext.affiliation Ing. Bohumila Svitáková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín Tel: 576 032 409 email: zizkova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1. NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 2009. [cit. 15.2.2009]. Dostupné z:<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:CS:PDF> 2. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. Ministerstvo zemědělství ČR (on line). Květen 2007. [cit. 29.10.2008]. Dostupné z: < http://www.mze.cz/UserFiles/File/EAFRD/PRV_oficiln_schvlen.pdf> 3. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky. (on line). Listopad 2007. [cit. 29.10.2008]. Dostupné z: < http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=2&navID2=2&sID=26&id=506> 4. Rural development programme for 2007-2013. Ministry of Agriculture and Rural Development of Poland. (on line). Červen 2007. [cit. 29.10.2008]. Dostupné z: < http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1210&LangId=1> 5. New Hungary Rural Development Programme. Ministry of Agriculture and Rural Development of Hungary. (on line). Říjen 2007. [cit. 29.10.2008]. Dostupné z: <http://www.fvm.hu/main.php?folderID=945> 6. ŠTOLBOVÁ, M. a kolektiv. Problematika méně příznivých oblastí. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 2007. ISBN 978-80-86671-47-5 7. ŠTOLBOVÁ, M. a kolektiv. Analýza plateb LFA. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, Listopad 2007. 8. FADN. Zemědělská účetní a datová sít ČR. 2009. [cit. 25.2.2009]. Dostupné z: <http://www.fadn.cz> 9. FADN (on line). 2008. [cit. 25.2.2008]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_en.cfm> 10. SZIF. (on line). 2008. [cit. 12.3.2008]. Dostupné z: < http://www.szif.cz> 11. Ministerstvo zemědělství České republiky. (on line). 2009. [cit. 12.2.2009]. Dostupné z: <http://www.mze.cz>
utb.fulltext.sponsorship Autorka děkuje Fondu podpory tvůrčích činností Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za finanční podporu nezbytnou pro uskutečnění tohoto výzkumu.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International