TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimization of the evacuation route in case of disturbance of a part of the transport network during the initiation of an extraordinary event

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimization of the evacuation route in case of disturbance of a part of the transport network during the initiation of an extraordinary event en
dc.contributor.author Mihoková Jakubeková, Júlia
dc.contributor.author Tomek, Miroslav
dc.relation.ispartof Innovation Management and Education Excellence Through Vision 2020, 2018, Vols I-XI
dc.identifier.isbn 978-0-9998551-0-2
dc.date.issued 2018
dc.citation.spage 2197
dc.citation.epage 2204
dc.event.title 31st International-Business-Information-Management-Association Conference
dc.event.location Milan
utb.event.state-en Italy
utb.event.state-cs Itálie
dc.event.sdate 2018-04-25
dc.event.edate 2018-04-26
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
dc.relation.uri https://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/
dc.subject equipment en
dc.subject evacuation en
dc.subject event en
dc.subject extraordinary en
dc.subject means en
dc.subject optimization en
dc.subject route en
dc.subject transportation en
dc.description.abstract Residents of the Slovak Republic have by Constitution a secure right to protection of life, health, property and the environment in the case initiation of an extraordinary event. Over initiation of an extraordinary event, that directly threatens the life and health of individuals, animal life and material values, the authorities are standing before the problem - evacuate or not evacuate. Based on the analysis of the various extraordinary events that resulted in evacuations it can be stated, that evacuation, as a basic means of saving human, animals and things, can occur anywhere, anytime and in any way. The aim of the paper is to assess the evacuation from the point of view of traffic safety. Evacuation should be done in the shortest possible time. Her realization will be affected by the negative state of the transport network. For this purpose, it will be necessary to establish an appropriate evacuation route. The content of the article is the optimization of the evacuation route from the entry station to the exit station of evacuated persons, animals and things through an undisturbed transport network. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008286
utb.identifier.obdid 43879213
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85060802371
utb.identifier.wok 000449306700034
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2018-11-19T13:51:03Z
dc.date.available 2018-11-19T13:51:03Z
dc.description.sponsorship Project VEGA [1/0240/1.5]
utb.contributor.internalauthor Tomek, Miroslav
utb.fulltext.affiliation Júlia Mihoková Jakubeková, Faculty of Security Engineering, University of Zilina, 1. Mája 32, 010 26 Žilina, Slovak Republic, Julia.Mihokova@fbi.uniza.sk Miroslav Tomek, Tomas Bata University in Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic, Miroslav.Tomek@utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Brezina, I., Čičková, Z., Reiff, M. (2005) Kvantitatívne metódy v logistike. Zbierka príkladov. 1. vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. ISBN 80-225-1967-7. Kyselák, J. (2012) Kolektivní ochrana obyvatelstva - evakuace: studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2012. ISBN 978-80-72318-98-8 Mihoková Jakubčeková, J., Benčíková, E. (2014) ‘Systém hromadnej obsluhy núdzového zásobovania evakuovaného obyvateľstva,’Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového ízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II: sborník přednášek z mezinárodní konference, Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 10.-11. zá í 2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2014. ISBN 978-80-7454-412-5. 29-35. Mihoková Jakubčeková, J., Tomek, M. (2017) ‘The risk of transport of drinking water over emergency supplies to the population and their minimization,’ Transport means 2017: proceedings of the 21th international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part I. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. 51-55. Seidl, M., Tomek, M., Vi ar, D. (2014) Evakuácia osôb, zvierat a vecí. 1. vyd. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2014. 262 s. ISBN 978-80-554-0939-9. Tomek, M., Strohmandl, J. (2013) ‘Evakuace jako neoddělitelná součást ochrany obyvatelstva,’ Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., SPEKTRUM recenzovaný časopis Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s. a Fakulty bezpečnostního inženýrství, 2013. ISSN 1211-6920. Vyhláška MV SR . 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Zákon NR SR . 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
utb.fulltext.sponsorship This work was supported by Project VEGA No.1/0240/15 Process model of safety and protection of critical infrastructure in the transport sector.
utb.scopus.affiliation Faculty of Security Engineering, University of Zilina, 1. Mája 32, Žilina, 010 26, Slovakia; Tomas Bata University in Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín, 760 01, Czech Republic
utb.fulltext.projects VEGA 1/0240/15
Find Full text

Files in this item

Show simple item record