TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zaměstnanci věkové kategorie 50 pod tíhou stále převládajícího stereotypního vnímání – výzkumná studie

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zaměstnanci věkové kategorie 50 pod tíhou stále převládajícího stereotypního vnímání – výzkumná studie cs
dc.title The 50+Employees Burdened by the Still Prevailing Stereotypical Perception - Research Study en
dc.contributor.author Bejtkovský, Jiří
dc.relation.ispartof Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti
dc.identifier.isbn 978-80-87533-12-3
dc.date.issued 2015
dc.citation.spage 20
dc.citation.epage 31
dc.event.title International Scientific Conference on Knowledge for Market Use - Women in Business in the Past and Present
dc.event.location Olomouc
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2015
dc.event.edate 2015
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Societas Scientiarum Olomucensis II
dc.relation.uri http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf
dc.subject age management cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject proces stárnutí populace cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject zaměstnanec věkové kategorie 50+ cs
dc.subject Age management en
dc.subject competitiveness en
dc.subject population ageing process en
dc.subject human resource management en
dc.subject employee 50+ en
dc.description.abstract Současná společnost je charakteristická nejen proměnami v oblasti politické, ekonomické, technologické, environmentální, ale také sociální – zejména demografickou změnou nejen na trhu práce. Stárnutí populace je většinou stále vnímáno jako hrozba či problém. Ovšem zlepšující se životní úroveň, podmínky a rostoucí ekonomický blahobyt podporující postupné prodlužování průměrné délky lidského života hovoří o jiné tezi. Cílem článku je zamyšlení a tvorba diskuse nad zaměstnanci věkové kategorie 50+ z hlediska posilování konkurenceschopnosti korporace. Článek prezentuje některé z výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu realizovaného v korporacích v České republice. Zjištěné výsledky prezentují spíše neutrální až negativní postoje k zaměstnancům věkové kategorie 50+. Jako jedno z možných řešení se jeví komplexnější a cílenější personální práce se zaměstnanci věkové kategorie 50+ v odrazu filosofie Age managementu a budování dlouhodobé prosperity korporace. cs
dc.description.abstract The current society is characteristic not only by changes in the area of politics, economy, technology and the environment but also in social area -especially the demographic change not only in the labour market. Population ageing process is mostly still perceived as a threat or a problem. However, improving quality of life, conditions of life and increasing economic welfare which support gradual lengthening of the average length of human life speak in favour of a different thesis. The aim of the article is to think about and discuss the issue of the 50+ employees from perspective of strengthening competitiveness of a corporation. The article presents some of the results of quantitative and qualitative research conducted in corporation in the Czech Republic. The identified results present rather neutral or even negative attitudes to the 50+ employees. One of the possible solutions seems to be more complex and targeted HR work with the 50+ employees reflecting the philosophy of the Age management and building of long-term prosperity of a corporation. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006721
utb.identifier.obdid 43874429
utb.identifier.wok 000380496800002
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:08Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:08Z
utb.contributor.internalauthor Bejtkovský, Jiří
utb.fulltext.affiliation Jiří BEJTKOVSKÝ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. Ústav managementu a marketingu, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139 760 01 Zlín Česká republika bejtkovsky@fame.utb.cz www.fame.utb.cz
utb.fulltext.references -
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record