TBU Publications
Repository of TBU Publications

Soukromé a veřejné statky v kultuře

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Soukromé a veřejné statky v kultuře cs
dc.title Private and Public Goods in Cultural Production en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.relation.ispartof Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-20-0
dc.date.issued 2012
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject private goods en
dc.subject public goods en
dc.subject mixed goods en
dc.subject culture en
dc.subject art en
dc.subject marketing communication en
dc.subject audience en
dc.subject public en
dc.description.abstract Kapitola se zabývá problematikou soukromých a veřejných statků v kultuře. Soukromé a veřejné statky jsou ekonomickou definicí situace, kdy určité produkty nemohou být produkovány na základě tržního principu z důvodu své nezmenšitelnosti a nevylučitelnosti ze spotřeby. Produkce veřejných statků je obvykle podporována z veřejných rozpočtů. Teoretičtí ekonomové nicméně stále vedou diskusi, zda veřejné statky opravdu existují, nebo zda zde o pokus ex-post vysvětlit, proč se státy angažují v produkci určitých statků. Kulturní produkty jsou ve své většině statky smíšenými, které nesou hodnoty související se soukromými i veřejnými statky. Tato kapitola se pokouší definovat, jaké aspekty to jsou, jak je vnímají konzumenti kulturních produktů a veřejnost kulturních organizací a zda se aspekt soukromého a veřejného v tomto smyslu projevuje také v marketingové komunikaci kulturních organizací. cs
dc.description.abstract The chapter deals with private and public goods in culture. Private and public goods represent the economic definition of a situation where certain products can be produced on the base of market principles because of their non-rivalry and non-excludability on consumption. The production of public goods is usually supported from public sources. Theoretical economists, however, still go on a discussion whether public goods really exist, or if they mean only an attempt to explain ex post why the states are involved in the production of certain goods. Most of the cultural products are so called mixed goods that carry aspects or values associated with public and private goods. This chapter attempts to define these aspects, describe their perception by consumers of cultural products and the public of cultural organisations and find whether private and public aspects in this sense of word are also evident in marketing communication of cultural organizations. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005980
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/12:43868235!RIV13-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43868331
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:29Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:29Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 152
utb.identifier.utb-sysno 66366
utb.identifier.nkp 5465746
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
riv.obor AJ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record